Nya äktenskaps- och avtalslagar i Finland. Den finska riksdagen har med vissa ändringar antagit de förslag till äktenskapslag och avtalslag, som av regeringen förelagts riksdagen. En redogörelse för de av den finska lagberedningen avgivna förslagen angående nämnda ämnen har lämnats i denna tidskrift 1925 s. 300 ff. och i något av de närmast följande häftena av tidskriften skall en översikt givas av skiljaktigheterna mellan lagberedningens förslag och de nu antagna lagarna.

 

    Reform av aktiebolagsrätten i Tyskland. Förberedelser för en revision av den tyska aktiebolagsrätten hava påbörjats. Av justitieministern har sålunda i början av mars detta år en rad aktierättsliga spörsmål, upptagna i ett frågeformulär, underställts den offentliga diskussionen och ytterligare ett sådant formulär skall utgivas. Direkt remiss har också i vanlig ordning skett, till de ledande organisationerna i det ekonomiska livet. Med stöd av det inkomna materialet skall frågan därefter upptagas till behandling under nästa vinter.

 

    Strafflagsreformen i Schweiz, omnämnd i denna tidskrift 1928 s. 186, har nu framskridit så långt, att ett av en särskild kommission utarbetat förslag är under behandling i nationalrådet.

 

    Rättegångsreform i Bulgarien. Den bulgariska rättegångsordningen av år 1892 är avsedd att ersättas av en ny ordning, byggd på moderna principer. Det förslag, som utarbetats till en sådan ordning, har nyligen antagits av parlamentet i första läsningen.

 

    Växel- och checkrätt i Jugoslavien och Tjeckoslovakien. I Jugoslavien hava utkommit två nya lagar av d. 29 nov. 1928, den ena angående växel

FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 393och den andra angående check, vilka träda i kraft d. 19 dec. 1929. De taga ingående hänsyn till 1912 års Haagkonvention och till de beslut som därefter fattats vid internationella konferenser. — Även Tjeckoslovakien har under år 1928 erhållit en ny växellag.