Dödsfall. F. d. kammarrättsrådet Carl Henning von Unge avled 30 maj 1929. Han var född i Säby i Västmanland 1849, blev student i Uppsala 1867 och avlade hovrättsex. där 1872. 1877 utnämndes han till vice häradshövding, varefter han 1880 blev amanuens i kammarrätten. Han blev 1881 t. f. kammarrättsråd och 1886 ordinarie kammarrättsråd, vilken tjänst han lämnade vid uppnådd pensionsålder.

 

    Ny Justitsminister i Danmark. Carl Theodor Zahle, som er indtraadt som Repræsentant for det radikale Parti i det efter Folketingsvalget i April Maaned dannede socialdemokratiske-radikale Ministerium, har tidligere to Gange beklædt Justitsministerpladsen, nemlig i de radikale Ministerier i Aarene 1909 —10 og 1913—20 og begge Gange i Forbindelse med Statsminister-(Konseilspræsident-)posten.
    Efter at have taget juridisk Embedseksamen og faaet Beskikkelse som Overretssagfører helligede Justitsminister Zahle, der er født den 19. Januar 1866, sig dels journalistisk, dels politisk Virksomhed, og har siden 1895 været Medlem af Rigsdagen som Repræsentant for det radikale Parti, først i Folketinget og siden 1928 i Landstinget.
    I Aarene 1911—13 var Justitsminister Zahle Byfoged og Borgmester, og siden 1923 har han været Direktør for Husmandskreditforeningen for Østifterne.

Fh.

 

    Den danske Højesteret. I Slutningen af Aaret 1928 tog Præsidenten Dr. juris Richard Severin Gram sin Afsked og efterfulgtes af Cosmus Meyer, der siden 1918 haft Sæde i Retten. Den derved ledigblevne Dommerstilling besattes med Dommer i Østre Landsret Petrus Bülow. I Februar Maaned 1929 trak Dommer Villars Lunn sig tilbage, og Dommer i Østre Landsret Viggo Thorup er rykked op i Højesteret.

Fh.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 26 april 1929 tillkallat fem sakkunniga att biträda med utredning angående den sociala försäkrings- och hjälpverksamhetens organisation. Till de sakkunnigas ordförande har utsetts landshövding S. N. Linnér och till ledamöter riksgäldsfullmäktige A. Anderson i Råstock, professor G. Bagge, ledamoten av riksdagens andra kammare O. L. Carlström samt kanslirådet G. H. v. Koch.
    K. M:t har d. 26 april 1929 till ordförande i pensionsförsäkringskommittén efter presidenten Axel Östergren utsett landshövding S. N. Linnér.

 

    Finansdepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 15 mars 1929 har chefen för finansdepartementet d. 18 i samma månad tillkallat professor emeritus vid universitetet i Uppsala juris och filosofie doktorn David Davidson att såsom sakkunnig inom finansdepartementet verkställa viss utredning rörande postsparbankens och de enskilda sparbankernas räntepolitik.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 31 maj 1929 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 juni 1929 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Holger Elliot,

398 NOTISER.    s. d. förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Paul Poss och assessorn i samma hovrätt Bengt Scherdin att fr. o. m. d. 1 juni 1929 t. o. m. d. 30 i samma månad med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.