Hovrätterna. K. M:t har d. 31 maj 1929
    till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn och fiskalen vid hovrätten Sture Fredrik Benjamin Petersson,
    på därom gjord ansökning beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Trygve Liljestrand avsked fr. o. m. d. 1 juni 1929. j

 

    Förstärkning av arbetskrafterna i vissa hovrätter. Sedan riksdagen för tillfällig förstärkning av arbetskrafterna i Svea hovrätt samt hovrätten över Skåne och Blekinge anvisat medel jämväl för budgetåret 1929/1930, har K. M:t d. 16 maj 1929 utfärdat bestämmelser ang. anslagets användande. Enligt K. M:ts beslut skall fr. o. m. d. 1 juli 1929 t. v., så länge anslag för ändamålet av riksdagen anvisas eller K. M:t annorledes förordnar, Svea hovrätt vara förstärkt med fem adjungerade ledamöter, en e. o. notarie och ett e. o. kontorsbiträde (= en extra division) samt hovrätten över Skåne och Blekinge med en adjungerad ledamot och två referentfiskaler.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har d. 10 maj 1929 till överkrigsfiskal utnämnt auditören Arndt Edward Grape.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har till häradshövdingar fr. o. m. d. 1 juni 1929 utnämnt:
    d. 10 maj 1929 vice häradshövdingen Otto Emil Karlsson i Västmanlands östra domsaga,
    d. 31 maj 1929 revisionssekreteraren Nils Ragnar von Koch i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga.
    I samband med utnämningarna har K. M:t förordnat, att förstnämnda domsagas kansli skall fortfarande t. v. vara förlagt till Sala och sistnämnda domsagas kansli liksom hittills t. v. i Göteborg.
    Därjämte har K. M:t d. 19 april 1929 medgivit, att Orusts och Tjörns härads domsagas kansli må t. o. m. d. 31 mars 1930 vara förlagt till Uddevalla; skolande kansliet därefter vara förlagt till Svanesund.

 

    Besvär över vakansförordnande i domsaga. Sedan såsom sökande till vakansförordnande i Askims m. fl. härads domsaga anmält sig dels assessorn i Göta hovrätt Sten Vallquist — vilken förordnats att under häradshövdingen Schlyter beviljad riksdagsledighet förvalta häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 9 jan. t. o. m. d. 31 mars 1929 — dels ock biträdande domaren i Östra Värends domsaga vice häradshövdingen Birger Lundberg, förordnade Göta hovrätt d. 19 mars 1929 Vallquist att förvalta häradshövdingämbetet i förstnämnda domsaga fr. o. m. d. 24 mars 1929 intill dess nyutnämnd häradshövding tillträtt ämbetet. Över detta beslut anförde Lundberg besvär hos K. M:t.
    Genom beslut d. 19 april 1929 fann K. M:t, med hänsyn till vad i ärendet upplysts rörande olägenheten av att ombyte i ledningen av domsagans skötsel under ifrågavarande tid ägde rum, ej skäl göra ändring i överklagade beslutet.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 3 maj 1929 till borgmästare i Uppsala utnämnt rådmannen därstädes Karl Gustaf Walter Kant.

 

    Universiteten. Till rektor magnificus vid Uppsala universitet valdes d. 20 april 1929 professor Östen Undén. Valet stadfästes av universitetskanslern d. 27 i samma månad.
    Vid Stockholms högskola disputerade d. 25 maj d. å. jur. lic. Håkan N:son Nial för juris doktorsgrad över en av honom författad avhandling med titel »Om aktiebrev och andra aktierättsliga dokument».