399RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1929 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 16 april: motioner (I: 103 o. II: 203) om skrivelse till K. M:t ang. föranstaltande i folkhälsans intresse av en förutsättningslös och allsidig utredning i vad mån en revision av 18 kap. 13 § samt 14 kap. 26 och 27 §§ strafflagen kan anses vara av behovet påkallad (FLU 16, 17), avslagna;
    motion (I: 157) om skrivelse till K. M:t ang. lagändring för möjliggörande av till tvångsarbete dömd psykiskt abnorm persons intagande å förvaringsanstalt (FLU 18), avslagen;
    d. 17 april: k. prop. nr 99 med förslag till lag om trafikförsäkring å motorfordon m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 14, o. 20), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 83 med förslag till lag om tillsyn över stiftelser, ävensom i ämnet väckt motion (FLU 19), prop. bifallen med vissa ändringar;
    motion (I: 192) om revision av gällande vattenlag till skydd för jordbruket, den stora allmänheten och kommande släkten (ALU 27), avslagen;
    motion (I: 193) om skrivelse till K. M:t ang. expropriation i skäliga fall av vattenkraft i enskild ägo (ALU 28), avslagen;
    motion (I: 194) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning om koncession för förvärv av större mossar (ALU 29), avslagen;
    motioner (I: 107 o. II: 181) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning rörande vanhävd å jordbruk (ALU 30), avslagna;
    k. prop. nr 174 med förslag till lag med särskild bestämmelse ang. rätt att erhålla laga skifte inom vissa delar av Kopparbergs län (ALU 31), bifallen;
    d. 20 april: motion (I: 158) ang. vissa ändringar i lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 32), avslagen.
    d. 24 april: k. prop. nr 114 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 april 1926 om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län (FLU 21), bifallen;
    motioner (I: 190 o. II: 274) om inmutningsrättens till mineralfyndigheter ersättande med ett koncessionssystem (FLU 22), avslagna;
    k. prop. nr 154 med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 § i lagen d. 28 juni 1918 ang. villkorlig straffdom (FLU 23), bifallen;
    k. prop. nr 159 med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § i lagen d. 27 juni 1924 ang. införande av lagen om förmynderskap (FLU 24), bifallen;
    k. prop. nr 136 med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 § i förordningen d. 16 maj 1884 ang. patent och lag om ändrad lydelse av 3 § lagen d. 5 juli 1884 om skydd för varumärken (FLU 25), bifallen;
    motion (II: 325) ang. stadgande av förbud i visst fall mot värnpliktigas skiljande från vid inkallelse till tjänstgöring innehaft arbete eller tjänst m. m. (FLU 26), avslagen;
    d. 27 april: k. prop. nr 91 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § i lagen om kyrkofond d. 9 december 1910 (FLU 27), bifallen;
    motioner (I: 26 o. II: 88) om åvägabringande av utredning och förslag ang. vissa ändringar i vattenlagen (ALU 34), avslagna;
    d. 8 maj: k. prop. nr 75 med förslag till lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen d. 6 juni 1925 om polisväsendet i riket ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 28), prop. bifallen;
    motion (II: 85) om vissa ändringar i lagen om polisväsendet i riket (FLU 29), avslagen;
    d. 11 maj: k. prop. nr 88 med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 kap. 3 § i lagen d. 27 juni 1924 om förmynderskap m. m. (ALU 36), bifallen;
    k. prop. nr 90 med förslag till lag om ändrad lydelse av 38, 62 och 63 §§ i lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården m. m. (ALU 37), bifallen;

400 RIKSDAGEN.    d. 15 maj: motioner (I: 161 o. II: 273) ang. upphävande av förbudet mot skatteköp (ALU 38); skrivelse beslöts till K. M:t med anhållan, att revisionen av gällande bestämmelser för skatteköp måtte skyndsamt slutföras och att det förslag, vartill revisionen kunde föranleda, måtte såvitt möjligt föreläggas nästkommande års riksdag;
    motion (II: 311) om skrivelse till K. M:t ang. stärkande av skogs- och flottledshärbärgeslagarnas samt den i samband därmed utövade yrkesinspektionens effektivitet (ALU 39), bifallen;
    d. 17 maj: k. prop. nr 189 med förslag till bokföringslag även som iämnet väckt motion (FLU 30), prop. bifallen;
    k. prop. nr 4 med förslag till lag om begränsning eller avlösning av avstyckat områdes ansvar för inteckning i stamfastigheten m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 31), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 184 med förslag till lag om försäkring för vissa yrkessjukdomar ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 40), prop. bifallen med vissa ändringar ;
    k. prop. nr 185 med anhållan om riksdagens yttrande ang. vissa av den internationella arbetsorganisationens konferens åren 1925, 1926 och 1928 fattade beslut ävensom i ämnet väckt motion (ALU 41), prop. i huvudsak lämnad utan erinran;
    d. 22 maj: k. prop. nr 226 med förslag till lag om skiljemän och lagom ändrad lydelse av 46 § utsökningslagen (FLU 32), bifallen med vissa ändringar ;
    k. prop. nr 227 med förslag till lag om utländska skiljeavtal och skiljedomar (FLU 33), bifallen;
    k. prop. nr 191 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 19 juni 1919 om fri rättegång (FLU 34), bifallen med viss ändring;
    motioner (I: 12 o. II:21) om lagstiftning för tryggande av tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikt (ALU 42), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 87 med förslag till sinnessjuklag m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 35 o. 43), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 236 ang. godkännande av en mellan Sverige och Norge d. 11 maj 1929 avslutad konvention ang. vissa frågor rörande vattenrätten (svensk-norsk vattenrättskonvention) m. m. (ALU 44) bifallen;
    d. 3 juni: k. prop. nr 216 med förslag till lag om ändrad lydelse av 91 § i lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar och lag om ändrad lydelse av 55 § i lagen d. 13 maj 1921 om ackordsförhandling utan konkurs (FLU 37), bifallen;
    motioner (I:269 o. II:415 o. 417) om ändring av § 24 värnpliktslagen (ALU 46); avslagna.

 

    Utlåtanden hava avgivits av sammansatt lag- och annat utskott i följande frågor:
    k. prop. nr 178 med förslag till lag om provisorisk tillläggslön åt kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat m. m. (Sms Banko- o. FLU 1) bifallen;
    k. prop. nr 179 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2—5 §§ i lagen d. 9 december 1910 om emeritilöner för präster (Sms Banko- o. FLU 2), bifallen ;
    motion (II: 279) om ändring i 19 § av lagen om reglering av prästerskapets avlöning (Sms Banko- o. FLU 3), avslagen;
    motion (II: 280) om ändring och tillägg i 3 § av lagen om kyrkofond (Sms Banko- o. FLU 4), avslagen;
    k. prop. nr 138 ang. grunder för försäljning av kronoegendomar m. m. samt k. prop. nr 150 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 20 juni 1924 om återköpsrätt till fast egendom jämte i ämnet väckt motion (Sms FLU o. JU 1 o. 2), propositionerna bifallna med vissa ändringar;