Av "Internationales Jahrbuch für Schiedsgerichtswesen in Zivil- und Handelssachen", redigerad av Professor A. NUSSBAUM vid universitetet i Berlin, har år 1928 utkommit ett andra band (Carl Heymanns i Berlin förlag), utgörande ett innehållsrikt uppslagsverk på ej mindre än 400 sidor. I förordet betonas, hurusom, sedan första bandet utkom, arbetet på det nationella och ännu mer det internationella ordnandet av skiljedomsväsendet utvecklat sig på ett alldeles förvånande sätt. Nationernas förbund

LITTERATURNOTISER. 441har efter besvärliga förhandlingar åstadkommit det andra Genéve-protokollet, varigenom en grundval skapats för enighet beträffande ömsesidigt verkställande av utländska skiljedomar. Ett storartat arbete har också utförts av kongresser och föreningar i vetenskapligt och organisatoriskt hänseende samt genom propaganda.
    Det föreliggande bandet inledes med kortfattade men ganska fullständiga redogörelser för lagstiftning och praxis beträffande skiljedomsförfarande i Danmark, Norge, Rumänien, Sverige, Schweiz, Serbien, Spanien, Latinska Amerika, Englands dominions och kolonier samt Kina. Beträffande Holland, Sovjet Unionen och Nordamerikas Förenta Stater lämnas kompletteringar till tidigare uppsatser. Redogörelsen för svensk rätt är författad av professor MARTIN FEHR. Vid ett bläddrande i redogörelserna väcker det förvåning, att Danmark ännu icke har någon särskild lagstiftning beträffande skiljemannaförfarande, så att hela detta viktiga rättsområde där regleras endast av allmänna rättsgrundsatser, praxis och doktrin. I Sovjet-Unionen förekomma vanliga skiljedomar mycket sällan. Huvudorsaken anges ligga i, att det privata affärslivet överhuvud har tämligen litet utrymme; den senaste utvecklingen kännetecknas särskilt genom en tydlig övervikt för kollektiva-socialistiska tendenser, vilken å sin sida är förbunden med ett fortsatt undanträngande av vad som finnes kvar av privaträttsligt arbetsområde för den enskilde. Redogörelsen för kinesisk rätt inledes med den karaktäristiska inskränkningen, att de befintliga lagarna på området, liksom alla lagar i Kina, tillämpas endast i den mån, som regeringen förmår framtvinga detta, eller lagarna tack vare sin lämplighet och godhet genomföra sig själva utan statligt tvång eller användas av domstolarne i brist på andra hållpunkter för avgörandet.
    I övrigt förekomma avhandlingar om Genéve-protokollet av den 26 september 1927, "L'Arbitrage de la Chambre de Commerce International", skiljedomstolarne för det internationella förbundet av bomullsspinneri- och väveriföreningarne och den internationella glödlampsföreningen etc. Härefter kommer en avdelning, återgivande lagtext i ämnet för ett flertal länder samt ett stort antal konventioner mellan olika stater m. m., en avdelning innehållande referat av domar från Tyskland, England, Frankrike etc., däribland tre referat från Sverige, samt slutligen meddelanden rörande skiljedomsrörelsen och översikt över böcker och tidskrifter.
    Professor Nussbaums årsbok är, som synes, innehållsrik och mångsidig och rekommenderas till alla dem, som vilja taga kännedom om den allmänna utvecklingen på området eller skiljemannabestämmelserna inom någon viss stat. Genom vår vid senaste riksdag antagna, på Genèveöverenskommelserna 1923 och 1927 grundade lagstiftning ha förutsättningarna inom vårt land skapats för en utveckling av skiljedomsförfarandet även beträffande internationella rättsförhållanden. 

C. L.