NILS HERLITZ. Svensk samhällslära. Under medverkan av GUNNAR MYRDALSthm 1929. Norstedt. 144 s. Inb. kr. 2.50.

 

    Prof. Nils Herlitz har vid sidan om många andra förtjänster som lärare och vetenskapsman även förmågan att skriva på ett koncist, klart och samtidigt underhållande sätt. Ett nytt prov på denna sin stilkonst lämnar han i den lärobok i svensk samhällslära, närmast avsedd för gymnasieundervisningen, som han under medverkan av doc. Gunnar Myrdal nyligen utgivit. I motsats till vad som skett i tidigare arbeten i samma ämne beröras i förevarande lärobok ej endast författnings- och förvaltningslivets områden, utan förf. har ägnat en avdelning även åt rättsväsendet. På ett konkret och lättfattligt sätt lämnas en redogörelse för några huvudgrunder i civilrätten. Så följer ett kapitel om »brott och straff» och slutligen ägnas några sidor även åt rättskipningen.
    Man kan endast instämma i förf:ns i förordet uttalade förhoppning, att arbetet må komma till användning ej endast vid undervisningsanstalterna utan också i den allmänt medborgerliga bildningens tjänst. 

S. M.

 

Lagen om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus jämte därmed sammanhängande författningar. Med förklaringar utg. av SVEN LAWSKI. Sthm 1929. Norstedt. 140 s. Inb. kr. 4.50.

 

    Förestående arbete, som tillhör Norstedts gula serie av lageditioner, avserenligt förordet i första hand att göra förarbetena till 1928 års sjukhuslagstiftning lättare tillgängliga. Vissa paragrafer ha emellertid ytterligare kommenterats av utgivaren, som haft stor del i utarbetandet av den nya lagstiftningen. Det meddelas också hänvisningar till andra författningar och till rättsfall.

 

Lagen om trafikförsäkring å motorfordon. Sthm 1929. 41 s. Kr. 1.00. Banklagen med däri senast år 1928 vidtagna ändringar. Sthm 1929. 94s. Kr. 3.00.
    I den på Norstedts förlag utkommande serien »Nya lagar», vilken står underredaktion av jur. dr SIEGFRIED MATZ, ha utgivits två nya häften. I häftet om den obligatoriska trafikförsäkringen föregås lagtexten av en kortfattad systematisk översikt av den nya lagens innehåll. Editionen av banklagen är försedd med noter under de särskilda paragraferna, innefattande hänvisningar till prejudikat m. m. Båda häftena äro utrustade med sakregister.