444    Tidsskrift for Retsvidenskap har påbörjat sin 42:a årgång med ett nyligen utgivet dubbelhäfte. Detta innehåller till en början en uppsats av justitierådet ALBERT KÔERSNER, vari denne under rubriken »Ett och annat om inlösen av i mark utställda obligationer» lämnar en synnerligen instruktiv redogörelse förde viktigaste av de många betydelsefulla spörsmål, som uppkommo genom de av världskriget förorsakade omvälvningarna i det tyska penningväsendet, samt de lagstiftningsåtgärder, som på grund därav vidtogos i Tyskland dels till penningväsendets sanerande och dels till de gamla markskuldernas »Aufwertung». I sammanhang härmed avhandlas jämväl bl. a. betydelsen av att en skuldförbindelse innehåller en s. k. guldklausul samt innebörden av s. k. flermyntade obligationer. Slutligen diskuteras de sålunda avhandlade frågornas betydelse med hänsyn till skyldigheten att inlösa åtskilliga i mark utställda svenska obligationer. — Ett folkrättsligt spörsmål behandlas av dr ARNOLD RÆSTAD, som tagit den norske kaptenen Harald Horntvedts besittningstagande av Bouvetøya för norska statens räkning till utgångspunkt för en undersökning av de folkrättsliga förutsättningarna för en stats annektion av herrelöst land. Dispaschör PER HASSELROT ger en kortfattad översikt av innehållet i lagarna d. 18 maj 1928 om ändring i vissa delar av sjölagen m. m. (om redareansvar, sjöpanträtt, fartygshypotek etc.). Prof. C. A. REUTERSKIÖLD publicerar en polemiskt anlagd artikel om skillnaden mellan statsrätten och statskunskapen, deras objekt, uppgifter och metoder. — Synnerligen vidlyftig är avdelningen Anmeldelser. Den inledes med icke mindre än två anmälningar av isländaren JÓN DUASONS av universitetet i Köpenhamn refuserade men av universitetet i Oslo godkända doktorsavhandling om »Grønlands statsretslige Stilling i Middelalderen» ; i den förra framlägger prof. ABSALON TARANGER den kritik han vid disputationen riktat mot avhandlingen; i den senare har prof. KNUD BERLIN utförligt och med stor energi utvecklat de skäl, som legat till grund för hans ställningstagande vid avhandlingens bedömande av den danska fakultetens Bedømmelsesudvalg. En annan omfångsrik anmälan — av justitierådet KÔERSNER — avser de av Alménfonden utgivna föreläsningarna och hälsningstalen vid Nordiska juriststämman i Stockholm och Uppsala år 1926. Intressanta reflexioner av anmälaren knytas särskilt till ett uttalande rörande avtalslagens 33 § i en föreläsning av prof. STANG samt till advokaten TOM FORSSNERS föreläsningar om »Advokatens verksamhet utom rätta». Vidare anmäles prof. USSINGS stora arbete om Kaution av høiesterettsdommer EDVIN ALTEN, som bl. a. uttalar en från Ussing avvikande åsikt beträffande grunden för borgesmans regressrätt. Prof. ÖSTEN UNDÉN anmäler med mycket erkännande prof. C. G. BERGMANS arbete om »Servitut i modernt rättsliv». Slutligen äro två mindre avhandlingar av prof. ÅKE HOLMBÄCK, »Studier i äldre sjörätt» samt »Hand skall hand få», föremål för en refererande anmälan av justitierådet KÔERSNER. Om ett tredje arbete av Holmbäck, »Ägarehypoteket i fast egendom enligt svensk rätt», har UNDÉN skrivit en kritisk recension, införd i avdelningen »Fra spredte Felter», varest även bl. a. påträffas en anmälan av GUNNAR PRAWITZ' doktorsavhandling »Det finansrättsliga inkomstbegreppet». — Omnämnas må till sist att med förevarande häfte följer tioårsregister 1918—1927.