Juridisk Tidsskrift (Danmark; utgivare Georg Cohn och N. Cohn) har under årets sex första månader utkommit med sex häften av femtonde årgången. GEORG COHN utfyller hela första häftet med en avhandling om "Kellogg-Pagtens retlige Betydning". Efter att ha granskat paktens juridiska innehåll och dess betydelse för frågan om krigets rättsliga bedömning samt innebörden av vissa, icke i själva pakten intagna men under notväxlingen mellan de kontraherande staterna från olika håll gjorda förbehåll ger förf. en översikt av de ändringar i gällande folkrätt, som pakten medför, samt värdesätter slutligen pakten som ett tekniskt framstående lagverk, vilket går så långt i riktning mot krigets avskaffande, som under nuvarande förhållanden i världen är möjligt, lederutvecklingen in på rätta spår och öppnar vägen för stora möjligheter i framtiden. I tredje häftet ger H. B. KRENCHEI. en översikt av det senaste förslaget (1928) till revision av 1917 års danska aktiebolagslag. Sjätte häftet innehålleren av C. TORKILD-HANSEN utarbetad redogörelse för huvudpunkterna av den ryska familjerätten enligt lagarna av 1926 och 1927.

 

    Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland inleder sitt andra häfte med några hyllningsord av Juridiska föreningens styrelse till hedrande av presidenten JULIUS GROTENFELT å hans 70-årsdag. — Dessutom publiceras en av framlidne professor R. F. HERMANSON efterlämnad uppsats, innefattande huvudsakligen en historisk inledning till en av förf. tillämnad framställning av den evangelisk-lutherska kyrkans i Finland ställning. — Omnämnas förtjänar även ett meddelande av prof. f. d. justitierådet O. Hj. GRANFELT rörande

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 447ett par av Åbo hovrätt åren 1634 och 1635 utfärdade instruktioner för lagläsare i Finland. — I tredje häftet avslutar universitetsadjunkten S. R. BJÖRKSTEN sin framställning av "De högsta statsorganens befattning med militär aärenden", varjämte samma förf. även bidrager med en anmälan av JÓN DUASONSovannämnda doktorsavhandling. — Omnämnas må slutligen även de meddelanden från Juridiska föreningens förhandlingar, varmed häftet avslutas, återgivande inledningsanföranden vid i föreningen företagna diskussioner dels av frågan, under vilka förutsättningar en kommissionärs förskingring av kommissionsgodset kan bliva straffbar, dels av frågan om konkursens inverkan å skiljeavtal, som konkursgäldenären ingått före konkursen, ävensom frågan om förutsättningarna för dylika avtals avslutande under konkurs.