M. HARNIK. Der gerichtliche Ausgleich (Präventivkonkordat) nach den Gesetzender verschiedenen Staaten Europas. Wien, Leipzig 1928. M. Perles. 260 s.
    I föreliggande arbete har förf. lämnat en sammanfattande redogörelse förlagstiftningen i de europeiska länderna om ackord utan konkurs samt därmed liknande förfaranden. Därjämte innehåller arbetet lagtext. Icke mindre än aderton europeiska länders lagar om ackord utan konkurs återfinnas däri bl. a. den svenska lagen i ämnet, allt i tysk översättning, Arbetets huvudsakliga praktiska värde torde ligga däri, att det lämnar en tämligen klar och snabb överblick över det internationella rättsläget på ifrågavarande område.

R. Ö.

 

NILS STJERNBERG. Straffrättsliga studier. Upps. & Sthm 1928. Almqvist & Wiksell. 151 s. Kr. 6.25.
    Prof. Stjernberg har haft den goda tanken att till en volym samla vissa av honom författade uppsatser rörande svensk straffrätt, vilka visserligen redan förut varit offentliggjorda men av olika anledningar icke alltid varit lätt tillgängliga för den juridiske praktikern. Det förenämnda arbetet innehåller ett föredrag över strafflagskommissionens förslag till strafflagens allmänna del, hållet 1925 inför Svenska Kriminalistföreningen, kommentarer till 1901 års lagom återfallspreskription och 1903 års lag om avräkning av häktningstid från ådömt straff samt en utredning om försnillningsbrottets konstruktion enligt svensk rätt. Frånsett smärre redaktionella ändringar, framträda samtliga uppsatserna i det skick, i vilket de tidigare publicerats.

I. S.

 

    Fjortonde nordiska juristmötets förhandlingar. Bland de talrika deltagarna i 1928 års juristmöte i Köpenhamn rådde blott en mening därom att detta möte var utomordentligt väl arrangerat. Den danska styrelsen och dess medarbetarestab ha nu satt kronan på verket genom att med rekordartad snabbhet färdigställa och distribuera mötets tryckta förhandlingar. I motsats till vad händelsen varit vid åtminstone det stora flertalet tidigare möten har detta medhunnits före utgången av det år, då mötet hållits. Denna prestation har krävt ett betydande mått av energi och organisationsförmåga från ledningens sida, men också en berömvärd punktlighet från de talrika runt hela Norden spridda deltagare i mötets debatter, vilka haft att granska korrekturet.

B. E.

 

    I Juristische Wochenschrift 1928 häft. 18—19 lämnar Dr PAUL WOHLParis, en utförlig redogörelse för den internationella handelskammarens kongress i Stockholm 26 juni—2 juli 1927.

 

    Tidskriften "Gesetzgebung und Rechtspraxis des Auslandes. Organ des Hansabundes für Gewerbe, Handel und Industrie", vilken behandlar särskilt ekonomiska och skatterättsliga frågor, innehåller i häfte 12 för år 1928 (s. 189—192) en redogörelse för de nya svenska skattelagarna.