Skandinavisk lagstiftning om avtal och värdehandlingar, som föranledas av lagerhusrörelse. Vid konferens i Stockholm den 8 okt. — 1 nov. 1928 (Sv. J. T. 1929 s. 78) utarbetades utkast till lag om upplagsbevis och upplagspantbevis. Detta utkast trycktes som manuskript, därvid till utkastets text fogades ett antal förklarande anmärkningar. Utkastet remitterades för yttrande till Kommerskollegium, Lagerhus- och fryshusstyrelsen, handelskamrarna, bankföreningen, frihamnarna, speditörsföreningarna m. fl. De nordiska upplagsbevislagstiftningskommittéerna sammanträdde därefter i Köpenhamn och Tisvildeleje i Danmark den 6—28 juni 1929. Vid konferensen, som bevistades av samma personer som Stockholmsmötet, utarbetades slutliga, i allt väsentligt med varandra överensstämmande danska, finska och svenska förslag till »lag om upplagshus med rätt att utfärda upplagsbevis». Man beräknar ej blott i Sverige utan även i Danmark och Finland att kunna avlämna förslagen jämte motiv före den 1 januari 1930.