NOTISER. 475    Föreningen Sveriges stadsdomare sammanträdde till ordinarie möte i Stockholm d. 25 och 26 maj 1929. Vid mötet förekom diskussion över frågan om domstolens sammansättning vid den förberedande behandlingen av mål. Till mötet hade efter inbjudan tillstädeskommit representanter för Magistraternas och rådstuvurätternas i Finland förening. En av dessa representanter rådmannen Göran Leopold från Helsingfors höll vid mötet föredrag om dagbotssystemet, sådant det tillämpas i Finland.
    Vid mötet närvoro justitieministern Bissmark och presidenten Marks von Würtemberg.
    Till styrelseledamöter omvaldes justitieborgmästaren B. Lindberg, Göteborg, borgmästarna J. Bååth, Hälsingborg, W. Kant, Uppsala, A. L. Sundberg, Lysekil, W. E. Hallin, Norrtälje, och I. Hedman, Sala, samt rådmännen Vic. Holmberg, Stockholm, G. Tisell, Örebro, och K. G. Ewerlöf, Uppsala, varjämte till nya ledamöter i styrelsen utsågos borgmästarna W. Linder, Malmö, N. Berlin, Gävle, och J. Pettersson, Södertälje. Till ordf. i styrelsen omvaldes justitieborgmästaren Lindberg och till v. ordf. efter rådmannen Holmberg, som undanbett sig omval, utsågs borgmästaren Kant. Till sekreterare och kassaförvaltare valdes magistratssekreteraren J. L. Holmqvist, Göteborg.

 

    Juridisk Forening i København. Den afsluttede Foredragssæson 1928—29 indlededes i September 1928 med et Foredrag om »International Retspleje »af Retspræsident Kai Hammerich, Konstantinopel. Paa de to følgende Mødeaftener i Oktober og November Maaned drøftedes »Retmæssige og retsstridige Arbejdsstandsninger», hvorom Nationalbankdirektør, Dr juris Carl Ussing holdt Foredrag paa det første Møde og Højesteretssagfører C. B. Henriques indledede ved det sidste Møde. I 1929 har der kun været to Foredrag, nemlig Overregistrator ved Aktieselskabsregistret Krenchel om »Forslaget til Lov om Aktieselskaber» og Professor, Dr. med. Oluf Thomsen om »Hvilken retslig Betydning tør man tillægge den biologiske Blodtypebestemmelse ved Afgørelse af Faderskab?» 

Fh.

 

    En internationell politisk-juridisk ordbok. Nationernas förbunds internationella institut för intellektuellt samarbete planerar utarbetandet av en ordbok, behandlande stats- och rättsvetenskapliga termer på skilda språk. Förslaget om utgivande av en sådan ordbok, vilket härrör från prof. Wilhelm Haas vid Deutsche Hochschule für Politik i Berlin, ledde på en konferens i mars d. å. i London av representanter för institutioner, som syssla med studiet av internationella förhållanden, till uppgörande av en preliminär plan för arbetet.
    I ett av prof. Haas författat memorandum för ordboksarbetet påpekas, att missförstånd ofta uppstå på grund av att politiska eller juridiska termer användas i mindre exakt betydelse eller uppfattas på ett ofullständigt eller felaktigt sätt. De svårigheter, som äro förknippade med de ifrågavarande termerna, äro av två slag. Det finns för det första termer, som ha en något olika betydelse i skilda språk, så att en ordagrann översättning nödvändigtvis måste bli vilseledande, och det finns vidare för det andra termer, vilka äro anknutna till speciella förhållanden i det särskilda landet och vilka därför omöjligen kunna direkt översättas.
    Inom den förra kategorien nämnas: Droit (Loi), Law, Recht, Diritto; —Dommage (dommages et intérêts), Damages, Schaden, Danno; — Contröle,

476 NOTISER.Control, Kontrolle, Controllo; — Nation, Nazione; — Etat, State, Staat, Stato; —Liberté, Liberty, Freiheit, Libertà; — Charte, Charter, Satzung, Statuto.
    Bland termer, tillhörande den senare kategorien, anföras: Rapporteur, Trustee, Contentieux, Ordonnance, Reich, Dominion, Landschaft, Commonwealth, Covenant, Stände, Ständisch, Fascio, Podestà, Ente, Volkstum.
    Ändamålet med ordboken skall nu vara att giva koncisa definitioner, ägnade att tillfredsställa praktiska behov av vägledning vid arbete med internationella förhållanden. Det är f. ö. icke meningen att strängt begränsa ordbokens gebit till juridik och politik, utan också ekonomiska, sociologiska och även geografiska termer skola medtagas, i den mån de falla inom de två ovan nämnda kategorierna.
    Ledningen av ordboksarbetet uppmanar dem, som ha förslag att framställa, antingen beträffande arbetets planläggning i stort eller beträffande källor och metoder eller beträffande särskilda termer, att senast d. 1 okt. 1929 meddela sig med University Relations Section of the International Institute of Intellectual Co-operation, Palais-Royal, 2 Rue de Montpensier, Paris Ler.