Reglering av vissa domsagor i Västernorrlands län. Sedan riksdagen i skrivelse den 30 april 1929, nr 121, anmält att riksdagen bifallit K. M:ts proposition, nr 155, angående Nätra och Nordingrå domsagas uppdelning å Själevads och Arnäs samt Ångermanlands södra domsagor (jfr Sv. J. T. 1929s. 290), har K. M:t d. 10 maj 1929 förordnat, att fr. o. m. d. 1 jan. 1930 Nätra tingslag skall tillhöra den förra domsagan, vilken därefter skall benämnas Ångermanlands norra domsaga, och Nordingrå tingslag den senare domsagan.
    Samtidigt har K. M:t förordnat, att Ångermanlands norra domsagas kansli skall vara förlagt till Örnsköldsvik, ävensom anbefallt Svea hovrätt att, efter hörande av vederbörande tingslagsbor, häradsrätter och domhavande samt länsstyrelsen i Västernorrlands län, före d. 1 okt. 1929 till K. M:t inkomma med yttrande ang. tingslagsindelning och tingsordning i Ångermanlands norra och södra domsagor fr. o. m. d. 1 jan. 1930.

 

    Fastighetsböcker såsom för stad. Utöver tidigare omförmälda beslut rörande uppläggande av fastighetsböcker såsom för stad med magistrat för vissa områden å landet (se Sv. J. T. 1926 s. 165 och 316, 1927 s. 242 och 4091928 s. 96, 200, 327 och 617 samt 1929 s. 82) har ytterligare ett dylikt beslut meddelats, nämligen d. 24 maj 1929 beträffande Forserums municipalsamhälle samt vissa områden inom Månsarps, Barnarps, Sanderyds, Bankeryds, Rogberga, Hakarps och Nässjö socknar inom Tveta, Vista och Mo härads domsaga.

 

    Dödsfall. Hovrättsnotarien Axel Emanuel Alm avled i Sthm 3 juni 1929. Född i Sthm 1863, blev A. student i Uppsala 1883 och avlade hovrättsex. i Lund 1887. 1890 utnämndes A. till vice häradshövding. Efter tjänstgöring såsom amanuens i nedre justitierevisionen och notarie m. m. i Svea hovrätt blev A. t. f. protokollssekreterare 1897 och ordinarie hovrättsnotarie 1899. 1910 överfördes A. på indragningsstat men förordnades nästa år åter såsom protokollssekreterare på viss tid.

NOTISER. 477    Advokaten Torsten Frykholm avled i Göteborg 9 juni 1929. F. var född i Lycksele 1883, blev student i Uppsala 1905 och avlade där jur. kand. ex. 1910. Efter tingstjänstgöring och några års förordnande inom landsstaten ägnade sig F. 1919 åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev 1921 ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    Borgmästaren John Otto Karlsson avled 27 juli 1929. Han var född 1855 i Dingtuna, Västm. l., blev student i Uppsala 1874 och avlade hovrättsex. där 1878. Till vice häradshövding utnämndes K. 1881, varefter han tjänstgjorde hos länsstyrelsen i Västm. 1. 1888 blev han kronofogde i Bergslags fögd., vilket han 1895 utbytte mot Västerås fögd. 1899 utnämndes han till borgmästare i Västerås. K. erhöll många kommunala och politiska förtroendeuppdrag. En följd av år var han stadsfullmäktig i Västerås, från 1911 var han landstingets ordf. och under åren 1909—11 samt 1924—28 var han ledamot av riksdagens första kammare.
    Kammarrättsrådet Gustaf Arvid Bäckström avled 21 juni 1929. B. föddes i Hjulsjö, Örebro 1., 1865. Han blev student i Uppsala 1883 och avlade hovrättsex. där 1892. B. tjänstgjorde därefter i skilda verk. Han blev notarie i kammarkollegium 1901, sekreterare i marinförvaltningen 1908, byrådirektör och ombudsman hos statskontoret 1921 samt kammarrättsråd 1926. Bland sakkunniguppdrag som anförtrotts B. må nämnas ledamotskap av åbokommittén. Av trycket har B. utgivit bl. a. Utredning rör. de i vårt land utom Skåne, Halland och Bohuslän förefintliga patronatsrättigheter, Sthm 1914.
    F. d. rådmannen Leonard Emanuel Sjöberg avled i Jönköping 22 juli 1929. S. var född 1853 i Kalmar. Han avlade studentex. i Lund 1872 och hovrättsex. där 1877. Till vice häradshövding utnämndes S. 1880, varefter han huvudsakligen tjänstgjorde i länsstyrelsen i Jönköpings län, till dess han 1888 utnämnts till rådman i Jönköping. Från rådmanstjänsten avgick S. med pension 1927. Åren 1884—1914 var han auditör vid Jönköpings regemente.