Regeringen. K. M:t — som d. 10 juni 1929 beviljat statsrådet och chefen för finansdep:tet Nils Richard Wohlin entledigande från statsrådsämbetet — har s. d. till statsråd och chef för nämnda departement utnämnt ledamoten av riksdagens första kammare f. d. rådmannen Peter Adolf Dahl.

 

    Utredning rörande förenkling av protokollen i inskrivningsärenden. Sedan K. M:t d. 26 april 1929 bemyndigat chefen för justitiedepartementet att tillkalla en sakkunnig att inom justitiedepartementet biträda med utredning angående möjligheten att — med bibehållande i huvudsak av bestående ordning för inskrivningsärendenas handläggning vid underrätterna och utan rubbning av gällande lönesystem för domarämbetenas innehavare — helt eller delvis ersätta de nuvarande protokollen i nämnda ärenden med ett dagboks och aktsystem samt i förbindelse därmed genomföra ändamålsenliga anordningar i fastighetsbokföringen, har justitieministern att såsom sakkunnig verkställa ifrågavarande utredning tillkallat presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge K. Schlyter. Att biträda vid utredningen har förordnats t. f. fiskalen i samma hovrätt H. E. Anderberg.

 

    Finansdepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndigande har chefen för finansdepartementet d. 5 juli 1929 tillkallat generaldirektören E. R. Stridsberg såsom sakkunnig med uppdrag att, på grundval av föreliggande utredningsmaterial, dels fortsätta och slutföra utredning ang. planläggning av tjänsteresor samt ang. besparingsreglementen eller däremot svarande föreskrifter för olika grupper av befattningshavare samt att inkomma med förslag till de bestämmelser, som finnas böra i nämnda hänseende meddelas, dels ock inkomma med förslag till erforderliga föreskrifter, jämlikt 14 § i allmänna resereglementet,om ersättning för befordran av effekter, tillhörande personlig utrustning.
    Med stöd av K. M:ts bemyndigande har chefen för finansdepartementet d. 18 juni 1929 tillkallat assessorn hos överståthållarämbetet för uppbördsärenden J. G. Leijonmarck och professorn vid handelshögskolan i Stockholm O. Sillén

478 NOTISER.att såsom sakkunniga inom finansdepartementet verkställa utredning och avgiva förslag rörande frågan, huru förbättrad kontroll må kunna åstadkommas över att skattepliktig inkomst och förmögenhet bliva behörigen beskattade, ävensom beträffande frågan om skärpt påföljd för avgivande av felaktig självdeklaration eller därmed jämförlig uppgift.