Rådhusrätterna. K. M:t har d. 27 juni 1929 medgivit att med åtgärder för återbesättande av ledigblivna befattningar vid Stockholms rådhusrätt må i avbidan på slutförande av pågående utredning om besparingar inom rådhusrättens organisation anstå ytterligare t. v. intill d. 1 jan. 1930. (Förut medgivet anstånd utlöpte d. 30 juni 1929.)
    K. M:t har d. 9 aug. 1929 medgivit att med återbesättande av ledigblivna borgmästarbefattningen i Arboga må anstå till årets utgång.

 

    Ny justitieminister i Finland. Regeringsskifte har nyligen åter ägt rum i Finland. Till justitieminister kallades d. 16 aug. den nyutnämnde professorn i romersk rätt m. m. vid Helsingfors universitet Elieser Kaila. Beträffande personalia hänvisas till notisen här nedan om nämnda universitet.

 

    Ny president i Wiborgs hovrätt i Finland. Till ämbetet utnämndes d. 4 juli i år vicepresidenten i samma hovrätt Johan Fredrik Selin. Denne är född 1878, avlade rättsexamen 1900, erhöll vicehäradshövdingetitel 1908, blev kanslist i Wiborgs hovrätt 1909 samt har därefter tjänstgjort och avancerat inom denna hovrätt förutom under åren 1913—17. Under dessa år var han till följd av sin lagtrogna hållning av den rådande ryska våldsregimen — efter att först hava blivit häktad och i Petrograd avsuttit av rysk domstol ådömt fängelsestraff — avstängd från all ämbetsverksamhet. Ett antal offentliga uppdrag hava ock, vid sidan av tjänsteverksamheten, varit Selin ombetrodda; sålunda avgav han, jämte andra, efter processpraktiska studier i Danmark utlåtande över uppgjorda förslag till reform av rättegångsväsendet.
    Presidentämbetet i Wiborgs hovrätt innehades före den nu utnämnde av Egid Wiljam Elfvengren, som för sjuklighet senaste vår erhöll ansökt avsked. På försommaren avled denne. O. Hj. G.

 

    Helsingfors universitet. Den sedan prof. F. W. Ekströms frånfälle 1920 vakanta professuren i romersk rätt, internationell privaträtt och juridisk encyklopedi återbesattes d. 13 juni i år. Till innehavare av ämbetet utnämndes nämligen då docenten Elieser Kaila. Denne är född 1885, blev jur. utr. kand. 1910 samt jur. utr. licentiat och doktor 1924. Han erhöll efter domarepraktik vicehäradshövdingetitel 1917 och utnämndes till docent i juridisk encyklopedi 1925. Prof. Kaila har ock tjänstgjort vid ämbetsverk samt såsom utskottssekreterare tagit del i riksdagsarbetet. Ett antal lagberedningsarbeten hava även varit honom ombetrodda. Sin vetenskapliga utbildning har han förkovrat under flere studieresor främst till Tyskland och Österrike samt Frankrike ochEngland. Prof. Kailas vetenskapliga produktion utgöres framförallt av två på finska skrivna arbeten. Det ena, hans akad. avh., behandlade rättslogiken, detandra utgjorde en monografi rörande det civilrättsliga preventivskyddet jämlikt romersk rätt. Han har även utgivit ett arbete på franska med titeln: »L'unité foncière en droit romain». Vid sidan av sin akademiska verksamhet handhar Kaila såsom redaktionssekreterare utgivandet av den finska juridiska tidskriften »Lakimies». O. Hj. G.

 

    Stockholms högskola. Efter disputation för juris doktorsgrad d. 25 maj i år (Sv. J. T. 1929 s. 398) har jur. lic. Håkan N:son Nial d. 6 juni utnämnts till docent i civilrätt: obligationsrätt vid högskolan.