480 ÖVERSIKTER.LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1929 avgivit yttrande över följande till detsammaremitterade lagförslag:

April 25Förslag till lag om giltighet här i riket av en mellan Sverige och Norge avslutad konvention ang. vissa frågor rörande vattenrätten (svensk-norsk vattenrättskonvention) samtlag med vissa föreskrifter ang. tillämpningen här i riket av den mellan Sverige och Norge ingångna vattenrättskonventionen: Föredragande: hovrättsrådet R. Gyllenswärd.
Maj1Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1923 om sparbanker. Föredragande: hovrättsassessorn F. W. Killander.
Juni7Förslag till lag om ändrad lydelse av 19 och 92 §§ i lagen d. 4 juli 1910 om sjukkassor. Föredragande: hovrättsassessorn P. Santesson
»21Förslag till lag om vissa, bostadsföreningar, lag om ändrad lydelse av 8 och 91 §§ i lagen den 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar, lag om ändring i viss del av lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom och lag om ändrad lydelse av 42, 133 och 192 §§ utsökningslagen. Föredragande: revisionssekreteraren G. Siljeström.

 

 

RIKSDAGEN.

 

    Utöver de frågor, i vilka lagutskott eller sammansatt lag- och annat utskott avgivit utlåtande, hava följande lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling i riksdagen:
    k. prop. nr 23 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 17 maj 1923 om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror (BevU 2), bifallen;
    motioner (I: 87 och II: 251) om åvägabringande av effektivare kontroll över skattskyldigas inkomstuppgifter m. m. (BevU 17); i skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen om utredning dels rörande frågan, huru förbättrad kontroll må kunna åstadkommas över att även annan skattepliktig inkomst och förmögenhet än ränteinkomst och utlånat kapital bliva beskattade, dels ock beträffande frågan om skärpt påföljd för avgivande mot bättre vetande av felaktig självdeklaration eller därmed jämförlig uppgift;
    k. prop. nr 85 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper ävensom i ämnet väckt motion (BevU 27), prop. bifallen;
    motion (I: 89) om upphävande av stämpelplikten beträffande växlar och räntebesked från bankinrättningar (BevU 28), delvis bifallen;
    k. prop. nr 160 med förslag till förordning ang. Svenska skeppshypotekskassan m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (BankoU 33), prop. bifallen;
    k. prop. nr 230 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1923 om sparbanker ävensom i ämnet väckt motion (BankoU 51), prop. bifallen;
    k. prop. nr 214 med förslag till förordning om Svenska bostadskreditkassan och om bostadskreditföreningar, m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (BankoU 58), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 74 ang. frigivande till allmänt begagnande av fisket vid vissa kronan tillhöriga stränder, holmar och skär vid västkusten (JU 20), bifallen;
    k. prop. nr 197 ang. vissa ändringar i den för skogsskötseln inom lappmarken m. fl. områden gällande s. k. lappmarkslagen ävensom i ämnet väckt motion (JU 69), prop. bifallen.