RUDOLF STAMMLER. Deutsches Rechtsleben in alter und neuer Zeit. I. Charlottenburg 1928. Pan-Verlag Rolf Heise. XII + 515 s. M. 22.00.
    Detta arbete, som med bilder ur "das bunte Treiben des Verkehrs" vill visa "die praktische Bedeutung des Rechtsgedankens für die Geschichte unseres deutschen Volkes", är skrivet med en personlig värme som ej kan undgå att stämma läsaren sympatisk, även om han stundom har svårt att rätt sentera de inströdda filosofiska resonemangen. Den frejdade förf. har gått till verket besjälad av kärlek till tyskt rättsliv i gången tid och av förhoppninga roch omsorg om det tyska rättssamhällets sunda fortvaro i framtiden. Sina inledningsord avslutar han så: "Mit bewegter Teilnahme schauen wir dem Ringen der Väter zu. Auch aus Fehlern und Fehlschlägen lässt sich gar manches lernen. Mögen die Erinnerungen, die wir nun aufzurollen uns anschicken, uns gleichfalls eine Mahnung sein!"
    Arbetet innehåller 34 "lehrreiche Rechtsfälle", från 1400-talets mitt fram till tyska rikets upplösning 1806; en kommande del skall behandla tiden därefter. Några rubriker må belysa det skiftande ämnesvalet: Zivilprozess des Leipziger Studenten und Klerikers Nikolaus Winter (1443—1450); Luther im Schiedsgerichte der Grafen von Mansfeld (1546); Ehesache des Jobst von dem Werder und der Magdalene von Wustrow (1623—1637); Die Harlemer Tulpenmanie (1634—1637); Von Goethe bearbeitete Rechtsangelegenheiten (1771—1775). För två av uppsatserna skall här med några ord redogöras, då de, ehuru eljest icke hörande till samlingens intressantare, hämtat sitt stoff även ur vad vi räkna till svensk historia.
    Den ena bär den lockande titeln Rechtliche Fragen im Leben der Gräfin Maria Aurora Königsmarck (1694—1728). Sanningen att säga är den dock ganska torr, ehuru bland källförteckningens författarenamn möta både Palmblad och "Graf Berger Mörner". Den juridiska karaktären av Auroras förbindelse med August den starke undersökes; förf. betraktar den varken som concubinatus eller som Ehe zur linken Hand, utan helt simpelt som stuprum. Även diskuteras vissa frågor rörande deras son Moritz' — den store krigarens — rättsliga ställning: hans anspråk på underhåll även av fadern, hans legitimation m. m. Slutligen beröras också Auroras ansträngningar för att hävda sina ekonomiska intressen, så inom som utom Sverige. Och på tal härom bjuder förf. en liten upplivande fras om orsaken till Auroras misslyckande då hon högbarmad, smärt, gullhårig uppvaktade den unge svenske hjältekonungen: "Karl XII. hatte im Punkte des geschlechtlichen Subjektivismus ein strenges Urteil".

570 LITTERATURNOTISER.    Den andra uppsatsen med anknytning till svensk historia heter Der Vertrag zu Malmö über Wismar (1803). Mången torde ännu erinra sig hurusom Bruno Schmidt år 1901 (Der schwedisch-mecklenburgische Pfandvertrag überStadt und Herrschaft Wismar) gjorde sig all möda att först uppvisa giltigheten, rent juridiskt sett, av ett svenskt anspråk på att återfå Wismar, för att sedan obevekligt dekretera ett sådant anspråks politiska orimlighet. Stammler går nu så långt att han vill frånkänna fördraget även all rättslig verkan. Hans resonemang torde kunna i starkt sammandrag återges så: Fördraget, som rätteligen är icke ett pantavtal utan ett köp med återköpsrätt, gäller en Regelung der Hoheitsrechte. Men sådana rättigheter kunna ej vara föremål för eine abgeleitete rechtliche Änderung. Mecklenburg-Schwerin vann väl suveränitet över Wismar, men i kraft av eine ursprungliche Rechtsänderung."Die Rechtshoheit kann immer nur in originärer Weise beseitigt und wieder eingeführt werden: denn von welcher noch höheren Ordnung wollte man sie ableiten, ohne sie dadurch zu einem rechtsunterstellten Gegenstande zu machen?" Lika litet som Mecklenburg-Schwerin år 1903 kunnat återkräva köpesumman med ränta på ränta — 107 744 600 mark — lika litet hade Sverige rättsligen kunnat fordra Wismar åter. Att för övrigt, vid den  kritiska tidpunkten, rätten och makten stodo på samma sida får hos förf. detta stämningsfulla uttryck: "Dann aber ging es wie im Märchen: Hundert Jahre verflossen, Wismar und die Zubehörungen lebten in Ungestörtheit nach den getroffenen Beredungen. Dornröschen erwachte, die Geschicke Deutschlands wandelten sich, durch mancherlei Ereignisse schritten das neue Reich und seine Gliedstaaten dahin. Zu dem Rechte, wie wir es vorhin darlegten, zu der gedanklichen Unmöglichkeit, anders als in ursprünglicher Art eine Änderung der Rechtshoheit, ganz oder teilweise, zuzulassen, gesellte sich in glücklichster Weise die Macht, eine sachlich unveranlasste Änderung genannter Weise abzulehnen." — I förbigående må anmärkas förf:s för oss något främmande utsaga om Gustav IV Adolf, att "er wird als begabt, aber sehr eigenwillig geschildert".
    Något omdöme om bokens vetenskapliga värde vågar denna lilla notis ej bjuda på. Men såsom en vilsam och underhållande lektyr vare Stammlers nyaste verk till det bästa anbefallt hos Sveriges jurister.


B. W.