ADOLF BAUMBACH. Kommentar zum Wettbewerbsrecht (Wettbewerbsgesetz und wettbewerbsrechtliche Vorschriften des Warenbezeichnungsgesetzes, Bürgerlichen Gesetzbuchs und Handelsgesetzbuchs) unter besonderer Berucksichtigung des französischen, englischen, amerikanischen, schweizerischen, österreichischen und tschechoslowakischen Rechts. Berlin 1929. Otto Liebmann. XII + 585 s. Inb. M. 29.00.
    Den redan förut synnerligen omfattande tyska litteraturen å det s. k. industriella rättsskyddets område har på ett förtjänstfullt sätt ytterligare riktats genom föreliggande av f. d. senatspresidenten doktor Adolf Baumbach utgivna arbete rörande den del av det industriella rättsskyddet, som avser den illojala konkurrensens bekämpande. Arbetet, som tillägnats minnet av Josef Kohler, den banbrytande tyske teoretikern å ifrågavarande område, utgör ett nytt bevis på tysk grundlighet och förmåga att tränga på djupet av ett ämne. Förf:ns

LITTERATURNOTISER. 571friska, medryckande skrivsätt är ägnat att hålla intresset vid makt även hos den läsare, som måhända finner ämnet något torrt och invecklat.
    Såsom arbetets titel anger, har förf. icke begränsat sig till att lämna en framställning av innehållet i 1909 års tyska lag mot illojal konkurrens. Fastmera har han ingående belyst även i andra lagar förekommande stadganden i ämnet. Härvid har han bl. a. medtagit varumärkeslagens materiella bestämmelser till skydd för varubeteckningar, något som fullt överensstämmer med den såväl i Tyskland som annorstädes alltmera framträdande benägenheten att inordna varumärkesskyddet under det allmänna begreppet skydd mot illojal konkurrens.
    I förordet säger sig förf. hava velat i kommentarens form giva en systematisk framställning av ämnet. Det synes emellertid undertecknad knappast kunna förnekas, att systematiken delvis fått stå tillbaka för ett ingående kommenterande — om ock i en viss systematisk ordning — av de olika lagparagraferna. Den verkligt systematiska sammanställningen å s. 508 — 537 upptager blott en jämförelsevis ringa del av boken. Huruvida detta är en brist, lämnar jag därhän. I varje fall skall det villigt erkännas, att en fullt genomförd systematisk behandling här möter betydande vanskligheter ur mera än en synpunkt. Den karaktär av kommentar, som arbetet i väsentlig grad fått, ger också för dem, som hava med de olika lagbestämmelsernas praktiska tillämpning att skaffa, ett större värde åt arbetet, än en ren systematik skulle hava gjort.
    Med tillfredsställelse finner man, att förf. icke uteslutande tagit sikte på tysk lagstiftning utan även lämnat jämförande framställningar av fransk, engelsk, 'nordamerikansk, schweizisk, österrikisk och tjeckoslovakisk rätt liksom också redogörelse för vissa internationella överenskommelser på området. Mera i förbigående åberopas på ett ställe (s. 205) jämväl dansk rätt men, såvitt jag förstår, mindre korrekt. Att redogörelsen för främmande lagstiftning icke gjorts ännu fullständigare, än som skett, kan ju näppeligen klandras om också beklagas.
    Synnerligen intressanta och upplysande äro de talrika referat av rättsfall från både in- och utlandet, som förf. lämnar. Så mycket värdefullare äro dessa referat, som det på föreliggande område mer än på många andra gäller, att stort utrymme måste givas åt domstolspraxis, detta även om lagstiftaren begränsar sig till specialstadganden mot vissa former av illojal konkurrens (t. ex. nedsättande av annans näringsverksamhet, illojal reklam) och således ej, såsom i Tyskland och annorstädes skett, tillika ger generella bestämmelser i ämnet.
    I åtskilliga frågor har förf. vid tolkningen av tysk rätt ställt sig i opposition mot den förhärskande meningen i hans hemland och därvid mer eller mindre utförligt motiverat sin åsikt. Ofta, om också ej alltid, känner man sig benägen att giva honom rätt. Att närmare ingå härpå förbjuder utrymmet.
    Förf:ns utläggning av den tyska rättens nyss omnämnda generella stadganden mot illojal konkurrens och hans mot Reichsgericht framförda kritik för bristande följdriktighet vid deras tillämpning torde å ena sidan visa den stora betydelse, som dylika stadganden hava såväl till förekommande av specialbestämmelsernas kringgående som för bekämpandet av framträdande nya former av illojal konkurrens, men å andra sidan också ådagalägga, vilket betänkligt osäkerhetstillstånd sådana generella stadganden, även med ett högt stående domstolsväsen, äro ägnade att framkalla.

572 LITTERATURNOTISER.    Arbetet åtföljande innehållsförteckning och alfabetiskt sakregister, båda till synes omsorgsfullt uppgjorda, underlätta arbetets användning.

H. Htn.