Juridisk Tidsskrift. I h. 7 och 8, anmälas ett antal nyare juridiska arbeten, bl. a. den i våras i Uppsala ventilerade avhandlingen av Ross: »Theorie der Rechtsquellen», vidare SCHIRRMEISTERS och PROCHOWNICKS nyligen fullbordade stora arbete »Das bürgerliche Recht Englands» (»et Standardvaerk af blivende Betydning») samt det verk, som blev ALBERT KÔERSNERS sista: »Om aktiebok, inregistrering av aktier och aktieförvärv».

 

    Defensor legis. I h. 7 — 8 avslutar ERNIK AF HÄLLSTRÖM sin avhandling om »Vilja, förklaring, tillit». Medan förf. finner den finländska doktrinen i allmänhet dogmatiskt fasthålla vid viljeteorien (fastän denna hos Chydenius knap-

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 575past är mer än ett tomt namn), ser han i praxis viljeteorien stadd på snabbreträtt. Det enda tecken härpå förf. påvisar är emellertid ett antal domar, vari högsta instansen ansett hyresvärd ha genom att utan anmärkning mottaga försenad hyra förlorat sin i hyreskontraktet för dylika fall förbehållna rätt att vräka hyresgästen.