Omorganisation av justitiedepartementet? Genom K. M:ts beslut d. 13 sept. 1929 erhöll chefen för justitiedepartementet, statsrådet Bissmark, bemyndigande att tillkalla en person att såsom sakkunnig inom departementet verkställa utredning ang. detsammas organisation. Därvid anförde departementschefen till statsrådsprotokollet:
    »Genom 1917 års departementalreform uppdelades justitiedepartementet i två avdelningar — kansliavdelningen och lagavdelningen. Dessa båda avdelningar lyda var för sig direkt under departementschefen. I spetsen för dessa avdelningar stå, för kansliavdelningen statssekreteraren-expeditionschefen och för lagavdelningen chefen för samma avdelning, båda med avlöning som statssekreterare.
    Under den tid denna anordning varit i tillämpning, har frågan om lämpligheten av departementets uppdelning på två avdelningar vid olika tillfällen varit under övervägande. Då nu statssekreterar-expeditionschefsbefattningen är ledig, finner jag det önskvärt, att denna fråga jämte därmed sammanhängande organisationsspörsmål upptages till allsidig utredning. I avbidan på denna utredning, vilken bör anförtros åt särskilt tillkallad sakkunnig, torde med statssekreterar-expeditionschefsbefattningens återbesättande tills vidare böra anstå. Under tiden synes förordnande lämpligen böra meddelas ang.

592 NOTISER.uppehållande inom departementet av allenast en expeditionschefstjänst, med rätt för departementschefen att förordna om bestridande av övriga med statssekreterar-expeditionschefsbefattningen förenade göromål.
    På grund av vad jag sålunda anfört, får jag hemställa, att chefen för justitiedepartementet bemyndigas att tillkalla en person att såsom sakkunnig inom departementet verkställa omförmälda utredning ang. departementets organisation, att med återbesättandet av statssekreterar-expeditionschefsbefattningen förklaras skola tills vidare anstå, att under tiden förordnande meddelas ang. uppehållande inom departementet av allenast en expeditionschefstjänst, samt att chefen för departementet bemyndigas att under samma tid förordna om bestridande av övriga med statssekreterar-expeditionschefsbefattningen förenade göromål.»
    Chefen för justitiedepartementet har sedermera d. 17 sept. 1929 med stöd av omförmälda bemyndigande tillkallat ordföranden i lagberedningen, f. d. justitierådet Birger Ekeberg att verkställa ifrågavarande utredning.