Omorganisation av regeringsrätten? K. M:t har d. 19 sept. 1929 uppdragit åt regeringsrätten att med det biträde, varom chefen för justitiedepartementet efter framställning av regeringsrätten må förordna, verkställa av riksdagen i skrivelse d. 29 maj 1928, nr 320, begärd utredning rörande regeringsrättens organisation och arbetssätt samt avgiva det förslag, vartill utredningen kan giva anledning.

 

    Tingslagsindelning och tingsordning i de nyreglerade Ångermanlandsdomsagorna. Sedan Svea hovrätt jämlikt K. M:ts föreläggande d. 10 maj 1929 (se Sv. J. T. sid. 476) efter vederbörandes hörande inkommit med yttrande angående tingslagsindelning och tingsordning fr. o. m. d. 1 jan. 1930 i Ångermanlands norra och Ångermanlands södra enligt senaste riksdags beslut nyreglerade domsagor, har K. M:t den 11 okt. 1929 förordnat,
    att Ångermanlands norra domsaga bestående av nuvarande Själevads och Arnäs domsaga samt nuvarande Nätra tingslag) skall utgöra ett tingslag med tingsställe i Örnsköldsvik,
    att Ångermanlands södra domsaga jämväl efter införlivandet av Nordingrå nuvarande tingslag skall utgöra ett tingslag med tingsställe i Härnösand,
    att i den förstnämnda domsagan skall beträffande de allmänna tingssammanträdena tillämpas den andra och i den sistnämnda domsagan den tredje av de 2 § av förordningen d. 17 maj 1872 ang. ändring i vissa fall av gällande bestämmelser om häradsting angivna sammanträdesturer (Sv. förf. saml. nr 312), samt
    att i Ångermanlands södra domsaga skall å närmare angivna tider hållas fem sammanträden med tremansnämnd, därav fyra sammanträden å Nordingrå nuvarande tingslags tingsställe i Skidsta (Sv. förf. saml. nr 313).

 

    Ändrade sammanträdesturer i Västerbottens södra domsaga. M:thar d. 26 sept. 1929 (Sv. förf. saml. nr 291) förordnat, att i Västerbottens södra domsaga skall fr. o. m. d. 1 jan. 1930 beträffande de allmänna tingssammanträdena tillämpas den andra av de i 3 § av förordningen d. 17 maj 1872 angivna sammanträdesturer, med iakttagande av att tingen först skola börjas i Degerfors tingslag. F. n. hållas tingssammanträdena i domsagan en-

NOTISER. 593ligt första sammanträdesturen. Ändringen har vidtagits till undvikande av kollision med samtidigt infallande tingssammanträden i framför allt Lycksele tingslag.