Skandinavisk lagstiftning om avtal och värdehandlingar, som föranledas av lagerhusrörelse. Som tidigare meddelats (Sv. J. T. 1928 s. 419), sammanträdde i Stockholm d. 12—15 maj 1928 för förberedande av sådan lagstiftning som representant för den danska regeringen professor Carl Torp och för den finska professor Lauri Cederberg jämte den svenske delegeraden hovrättsrådet Hugo Wikander. Det sålunda påbörjade arbetet fortsattes vid konferens i Stockholm fr. o. m. d. 8 okt. t. o. m. d. 1 nov. 1928. Vid denna företräddes de olika nordiska regeringarna av samma personer som vid den tidigare konferensen. Som representanter för näringslivet hade därjämte ett antal personer utsetts att deltaga i arbetet, nämligen från Danmark grosserer Ernst Meyer, från Finland warrantmagasinsdirektören A. Sulin samt från Sverigelagerhusdirektören J. W. Broman, bankdirektören Ivar Rooth och bankkamreraren Ferdinand Wallberg. Vid konferensen fungerade hovrättsfiskalen T.Bergquist som sekreterare. Såsom resultat av konferensens arbete föreligga för de tre länderna med varandra i det väsentliga överensstämmande utkast till lag om upplagsbevis och upplagspantbevis.

 

    De kungl. kommittéerna. Efterföljande meddelanden äro huvudsakligen hämtade ur de till resp. departement avgivna redogörelserna för de olika kommittéernas arbetsresultat (jfr Sv. J. T. 1928 s. 94).
    Av de inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga hava följande under år 1928 avslutat sin verksamhet. Sakkunniga för revision av lagstiftningen rörande stadsplan och tomtindelning (statens off. utredn. 1928: 5); sakkunniga för processreformens ekonomiska förberedande (1928 : 20); sakkunniga för behandling av frågan om tryggande av vissa i enskild tjänst anställda personers rätt till utfäst pension eller liknande förmån; sakkunniga för behandling av vissa grundlagsfrågor; automobilförsäkringssakkunniga (prop. 1928 : 201); flottningssakkunniga; sakkunniga för beredning av vissa vallagstiflnings frågor; bostadsföreningssakkunniga (1928:16); sakkunniga för utredning av frågan om järnvägs hägnadsskyldighet (prop. 1928: 192) och om ny lagstiftning angående stängselskyldighet (1928 : 24).

NOTISER. 79    Såsom sakkunnig för revision av strafflagen har prof. J. C. W. Thyrén under 1928 avlämnat betänkande ang. ämbetsbrotten (1928: 7) och är f. n. sysselsatt med utarbetande av lagutkast rörande brott mot statens judiciella funktion, varom betänkande väntas bli avlämnat omkring slutet av 1929. —Häradshövding A. Bagge, som har i uppdrag att biträda vid behandlingen av frågan rörande deltagande från svensk sida i internationella förhandlingar om gemensamma rättsregler på sjörättens område m. m., har deltagit i vissa sådana förhandlingar. — Den s. k. lilla strafflagskommissionen (prof. Thyrén, borgmästarna J. Pettersson och W. Linder samt häradshövding A. Åkerman) har under året ej hållit några sammanträden. — Presidenten frih. E. Marks von Würtemberg, som erhållit i uppdrag att verkställa utredning och avgiva förslag betr. bestämmelser om utländsk civildoms rättskraft och exigibilitet i Sverige har varit sysselsatt med utarbetande av utlåtande i ämnet. Arbetet beräknas avslutat under förra hälften av 1929. — Sakkunniga för beredande av Sveriges deltagande i en konferens för revision av Bernkonventionen (pres.frih. Marks von Würtemberg, hovrättsrådet Hj. Himmelstrand, adv. E. Lidforss) hava hållit vissa överläggningar rörande de ämnen, som voro avsedda att upptagas till behandling vid konferensen. I denna, som hållits under maj och juni 1928 i Rom, har Sverige representerats av frih. Marks von Würtemberg och advokaten Lidforss. I anledning av Rom-konferensen tillkallade sakkunniga för revision av lagstiftningen om litterära och musikaliska verk (pres.frih. Marks v. Würtemberg, hovrättsrådet Himmelstrand samt såsom representanter för vissa intressen, som beröras av ifrågavarande lagrevision bl. a advokaterna Lidforss och U. v. Konow) ha sedermera förehaft vissa arbeten av förberedande natur. — Upplagsbevissakkunniga (hovrättsrådet H. Wikander m. fl.) hava vid en konferens med ombud för Danmark och Finland utarbetat ett utkast till lag om upplagsbevis och upplagspantbevis (se föregående notis). Arbetet skall slutföras före d. 1 oktober 1929. — Ägogränssakkunniga (byråchefen J. Hamrin o. hovrättsassessor P. v. Ehrenheim; sekr. e. o. hovrättsnotarien H. Bennich) hava under året avgivit förslag rörande förenklat kallelseförfarande i vissa fall vid jorddelningsförrättningar samt vidare varit sysselsatta med utarbetande av förslag, avseende ökade möjligheter för utbrytning av servitut. De sakkunnigas arbete skall vara slutfört före d. 1 juni 1929.
    Enligt departementets kostnadstablå hava inom departementet ytterligare biträtt bl. a. följande: numera statsråden G. Bissmark och N. Vult v. Steyern samt häradshövding K. Schlyter, överdirektören G. Masreliez, revisonssekr. S. Dahlqvist, S. Ekberg, M. Ehrenborg, hovrättsråden H. Forssman, T. Sjöfors, T. Liljestrand, hovrättsassessorerna T. Petersson, W. Hemberg, P. v. Ehrenheim, professorerna R. Malmgren, A. Brusevitz, C. G. Björling, T. Engströmer, A.Ernberg och R. Bergendal.
    I fråga om kommittéer av juridiskt intresse, sorterande under annat departement än justitiedepartementet, må här antecknas följande: Betänkanden avgåvos under 1928 bl. a. rörande revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse på landet och i stad (landsh. Hj. Hammarskjöld; 1928: 2); 1926 års arbetslöshetssakkunniga (1928: 9); bostadskreditsakkunniga (regeringsrådet L. A. H. V. Rydin m. fl.; 1928: 10); sinnessjuksakkunniga (revisionssekr.

80 NOTISER.S. Lawski m. fl.; 1928:18); kronojordssakkunniga (byråchefen J. G. Söderlind, revisionssekr. S. Ekberg m. fl.; 1928: 25).
    Vid ingången av 1929 fortsatte bl. a. följande kommittéer och sakkunniga: sakkunniga för revision av lösdrivarlagstiftningen (soc.dep.) f. d. landshövd. J. Widén, hovrättsrådet V. Petrén m. fl.; arbetsfredssakkunniga (soc.dep.) överståth. G. H. Elmquist m. fl.; steriliseringssakkunniga (soc.dep.) häradshövd. G.Lindstedt m. fl.; obduktionsrättssakkunniga (soc.dep.) prof. G. Hedrén, revisionssekr. S. Lawski m. fl.; pensionsförsäkringssakkunniga (soc.dep.) presidenten A. Östergren m. fl.; kommunalförvaltningssakkunniga (soc.dep.) borgmästaren J. Pettersson samt drätseldirektörerna O. Lindeberg och K. Bergsten; landsfiskalsutredningen (soc.dep.) häradshövd. K. Schlyter och landsfiskal E. W. Ohlin; automobilsakkunniga (kom.dep.) f. d. landshövd. K. Reuterskiöld, chefen för justitiedep:ts lagavd. J. Alsén m. fl.; sakkunniga för utredning i fråga om ekonomiska föreningars sparkasserörelse (fin.dep.) hovrättsrådet K. Hjertén; 1927 års skogssakkunniga för lappmarken (jordbr.dep.) landshövd. N. Ringstrand m. fl., sekr. revisionssekr. S. Odéen ; sakkunniga för utredning ang. statens medverkan för vinnande av skogsbörd å kalmarker (jordbr.dep.) landshövd. J. Nilsson, hovrättsrådet Sjöfors m. fl.; sakkunniga för utredning ang. bestämmelser rörande köttkontroll (jordbr.dep.) hovrättsrådet I. Wieslander; sakkunniga för utredning ang. industriellt rättsskydd (handelsdep.) hovrättsrådet K. Hjertén; lotsförfattningssakkunniga (handelsdep.) prof. M. Fehr, t. f. revisionssekr. E. G. Hörstadius m. fl.; sakkunniga för utredning av frågan rörande inrättande av en skeppshypotekskassa (handelsdep.) justitierådet R. Eklund, f. häradshövd. K. Dahlberg, hovrättsrådet Wikander.

S. M.