Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna ämbetsberättelse har beredningen fortsatt behandlingen av testamentsrätten. Därvid har det i årsberättelsen för 1927 omförmälda förslaget till lag om testamente överarbetats och förslag till vissa därmed sammanhängande lagar uppgjorts. Till större delen av de föreslagna lagbestämmelserna hava utkast till motiv författats. Angående förhandlingarna mellan Sverige och de övriga nordiska länderna rörande de internationellt privaträttsliga reglerna i fråga om vissa till familjerätten hörande ämnen se senast Sv. J. T. 1928 s. 419. Såsom resultat av dessa förhandlingar föreligga konventionsförslag, till vilka inom beredningen motiv utarbetats. Beträffande det svensk-finska samarbetet på arvsrättens område se efterföljande notis.

 

    Det svensk-finska samarbetet på successionsrättens område (se senast Sv. J. T. 1928 s. 419) har fortgått genom överläggningar, som ägt rum i Stockholm d. 17—20 dec. 1928 mellan lagberedningens ordförande och ledamöter, å ena, samt förvaltningsrådet F. Grönvall såsom finsk representant, å andra sidan.

 

    Dalautredningen. Av den redogörelse rörande utredningen angående jordförhållandena i Kopparbergs län, som utredningens ledare, presidenten Anshelm Berglöf, d. 31 dec. 1928 ingivit till K. M:t, inhämtas bl. a.: De tolv enligt lagen d. 30 april 1925 (Sv. F. S. nr 102) igångsatta laga skiftena ha nu fortskridit så långt, att de tekniska arbetena i allmänhet äro nästan slutförda, och i vissa av förrättningarna pågår redan själva delningen. Efter överläggning med skiftesmännen och delägarna har dalautredningen avgivit förslag till särskilda föreskrifter för skiftena utöver tidigare meddelade. Förordning i ämnet utfärda-

NOTISER. 81des d. 24 nov. 1928. Sedan dalautredningen avgivit förslag till lag med särskilda bestämmelser angående avstyckning inom vissa delar av Kopparbergs län, utfärdades lag med dylika bestämmelser d. 9 mars 1928 (Sv. F. S. nr 31). I nära anslutning till nyssnämnda särbestämmelser står ett av dalautredningen d. 11 dec. avgivet förslag till lag med särskild bestämmelse om utläggande av ägolott i visst fall vid laga skifte inom de på bekostnad eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län. Sistberörda fråga är f. n. beroende på K. M:ts prövning.