J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1929 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Erik Geijer d. 31 mars 1928 avgivit utlåtande ang. omreglering av domsagorna i Västerbottens län samt under år 1928 i övrigt gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 23 juni rörande ändring i visst hänseende av 9 § i lagen d. 24 mars 1916 ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff; d. 5 juli rörande ändring av 34 och 37 §§ i kungl. förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker; d. 3 okt. ang. ändring av 8 § i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister; d. 29 okt. ang. behov av tidsenliga bestämmelser i vissa avseenden rörande häradsrätternas sessionstider och tingens kungörande m. m.; d. 20 nov. ang. omreglering av Nätra och Nordingrå domsaga även som Själevads och Arnäs samt Ångermanlands södra domsagor; samt d. 15 dec. ang. ändring i gällande föreskrifter rörande stämpelavgift och lösen för vissa expeditioner hos Ö. Ä. för polisärenden.

 

    Ifrågasatta domsagoregleringar. Sedan K. M:t d. 9 nov. 1928 förordnat att med åtgärder för återbesättande av det genom häradshövdingen G. A. Skottes frånfälle ledigblivna häradshövdingämbetet i Nätra och Nordingrå domsaga skulle tills vidare anstå, har J. O. i skrivelse till K. M:t d. 20 i samma månad hemställt till K. M:ts övervägande, huruvida icke åtgärder borde vidtagas för nämnda domsagas samt Ångermanlands södra domsagas ävensom Själevads och Arnäs domsagas sammanslagning på lämpligt sätt till två domsagor. J. O. har därvid närmast tänkt sig, att Nordingrå tingslag kunde ingå i gemensamt tingslag med Ångermanlands södra domsaga samt Nätra tingslag överflyttas till Själevads och Arnäs domsaga, vilken sistnämnda domsaga efter omregleringen jämväl helst borde bilda ett tingslag. Läte detta icke sig göra, borde Nätra tingslag fortfarande bibehållas.
    Över framställningen har Svea hovrätt anbefallts att efter vederbörandes hörande inkomma med yttrande före d. 15 febr. 1929.

 

    Ingen ändring i domsagoindelningen i Göteborgs och Bohus län. Sedan Göta hovrätt med eget utlåtande d. 25 juni 1928, efter hörande av tingslagsborna, häradsrätterna och domhavandena i samtliga domsagor i Göteborgs och Bohus län även som länsstyrelsen i länet, till K. M:t överlämnat genom K. M:ts beslut d. 9 mars 1928 anbefalld utredning (se Sv. J. T. 1928 s. 198) huruvida i anledning av uppkommen ledighet i häradshövdingämbetet i Orusts och Tjörns härads domsaga densamma kunde förenas med Inlandsdomsaga eller eljest ändringar i länets domsagoindelning vidtagas till minskning av domsagornas antal, har K. M:t d. 10 aug. 1928 funnit den i ärendet förebragta utredningen ej giva anledning till vidtagande för det dåvarande av

 

6 — Svensk Juristtidning 1929.

82 NOTISER.vidare åtgärder för åstadkommande av ändring i den för Göteborgs och Bohus län gällande domsagoindelning.