Göteborgs juristklubb har under år 1928 haft fem sammanträden, varvid föredrag hållits av försäkringsdirektören E. Löfgren över ämnet »Om nya försäkringsavtalslagen», av e. o. hovrättsnotarien S. Lindquist över ämnet »Modern norsk process», av regeringsrådet N. Gärde över ämnet »Kollektivavtalslagstiftningen» och av prof. Th. Engströmer över ämnet »Processreformens nuvarande läge». D. 7 nov. firade klubben sin 40-åriga tillvaro medelst en festlighet å Grand hotell i Göteborg, i vilken deltogo cirka 130 av klubbens medlemmar.
    Till styrelse valdes vid sammanträde d. 30 nov. advokaten F. Sjögren, ordf., assessorn G. Hammar, v. ordf., advokaten E. Markfelt, sekr., magistratsnotarien O. Meijer, skattm., e. o. hovrättsnotarien H. Baagøe, bibliotekarie, och advokaten G. Dellborg, sexmästare.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1928 sammanträtt d. 30 jan., varvid föredrag hölls av professor Vinding Kruse i Köpenhamn över ämnet: »Nutidens Presse og dens retslige Ansvar», och d. 20 april, varvid jur. dr S.Matz inledde diskussion »Om den praktiska domarutbildningen». Dessutom har föreningen tillsammans med Nordiska administrativa förbundets svenska avdelning anordnat sammanträde d. 16 nov. med föredrag av professor Poul Andersen i Köpenhamn: »Er Staten ansvarlig for Skade, som forvoldes af dens Tjenstemænd?»
    Vid sammanträdet d. 20 april omvaldes förutvarande styrelseledamöterna justitierådet B. Wedberg, ordf., hovauditören C. Ljungholm, v. ordf., advokaten O. Lagerström, sekr. och kassaförv., justitieråden N. Alexanderson och A. Kôersner, hovrättsrådet E. Lind, revisionssekreteraren O. Montelius, rådmannen K. Masreliez, prof. N. Stjernberg och hovrättsassessorn O. Ekecrantz.

 

    Mälareprovinsernas stadsdomareförening höll d. 16 juni 1928 sitt ordinarie årsmöte å rådhuset i Västerås. Vid sammanträdet förekom diskussion över det av landshövding Hj. Hammarskjöld framlagda förslaget om revision av kommunallagarna efter inledningsföredrag av borgmästaren G. Fant.
    Till ledamöter av styrelsen återvaldes borgmästaren J. von Bahr, ordf., borgmästaren G. Fant, v. ordf., samt rådmannen W. Schmidt, sekr. och kassaförv., med rådmännen K. G. Ewerlöf och G. Hedenström såsom suppleanter.

 

    Västmanlands juristförening har under år 1928 hållit sammanträden d. 31 mars och d. 27 okt., båda i Västerås. Vid sammanträdet d. 31 mars höll bankdirektören jur. kand. E. Browaldh föredrag över ämnet »Konkursens inverkan på bundna fordringars förfallotid», varefter advokaten F. Hydbom lämnade referat av rättsfall ur N. J. A. Sammanträdet d. 27 okt. upptogs huvudsakligen av föredrag av jur. dr S. Matz om »Domstolsorganisationen i Västmanlands län efter processreformen». Föredraget, vars hållande offentliggjorts, åhördes av bl. a. såsom särskilt inbjudna ett stort antal domstols leda-

88 NOTISER.möter och åklagare i länet samt ledamöter av stadsfullmäktige och drätselkammare i länets städer.
    Styrelsen, vars ordf. är landshövdingen W. Murray, har återvalts.