Dalarnes juristförening avhöll ordinarie sammanträde d. 9 juni 1928. Till styrelse omvaldes häradshövdingen Ph. Ehrenkrona, ordf., advokaten Th. Sylwan, v. ordf., länsnotarien C. I. Andersson, sekr., v. häradshövdingen Hj. Grönblad, kassaförv., rådmannen N. Nordenström, klubbmästare.

 

    Västernorrlands juristklubb har under år 1928 haft fyra sammanträden, därav tre i Härnösand och ett i Sundsvall. Föredrag hava hållits avadvokaten O. Hjertqvist över ämnet »Den nya jorddelningslagen», av e. o. hovrättsnotarien B. Kjellsson över ämnet »Avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet» samt av prof. Th. Engströmer över ämnet »Några av rättegångsreformens huvudspörsmål».
    Styrelsen består av häradshövdingen K. Ekbom, ordf., advokaten S. Hesse, v. ordf., och länsnotarien S. A. Swedberg, sekr., med rådmannen N. Rosander och e. o. hovrättsnotarien H. Björne som suppleanter. Revisorer äro e. o. hovrättsnotarien G. Frisk och advokaten O. Hjertqvist. Till kassaförv. och klubbmästare har styrelsen utsett e. o. hovrättsnotarien O. Thurdin.
    Klubben räknar 70 medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1928 haft tre sammanträden, varvid föredrag hållits av advokaten D. Cappelen-Smith över ämnet »Om avstyckning enligt jorddelningslagen» samt av auditören E. Fontell över ämnet »Om fingeravtryck och dess bevisvärde i rättegång».
    Vid ordinarie årssammanträde omvaldes till styrelse häradshövdingen frih.E. Leijonhufvud, ordf., landssekreteraren J. Eurenius, v. ordf., advokaten E. Selander, sekr., samt borgmästaren A. Olsén och v. häradshövdingen K. Ekberg, suppl. Till skattmästare utsågs rådmannen I. Wikström och till klubbmästare advokaten G. Heilborn.
    Klubben räknar nu 43 medlemmar.

 

    Juridiska Föreningen i Uppsala har för närvarande följande ämbetsmän: prof. Å. Holmbäck, ordf., docenten K. Olivecrona, v. ordf., jur. kand. Hj. Nordfelt, sekr., jur. stud. B. Strange, bibliotekarie, jur. stud. R. Brodd, föreståndare för litteraturavdelningen, samt jur. stud. Å. v. Schultz, klubbmästare.
    Föreningen har under år 1928 hållit fem sammanträden, varvid följande föredrag hållits: prof. Vinding Kruse »Den moderne Presse og dens retslige Ansvar», prof. Holmbäck »Sveriges territorialvatten. Några aktuella spörsmål», jur. kand. Å. Malmström »Några reflexioner över begreppet panträtt i lös egendom», advokaten A. Hemming-Sjöberg »Slater-dramat. En berömd engelsk kriminalprocess», samt cand. jur. Alf Ross »Die Wertlosigkeit der Jurisprudenzals Wissenschaft enligt J. H. von Kirschmann».

 

    Juridiska Föreningen i Lund har under år 1928 anordnat föredrag d. 22 febr. av advokaten T. Forssner över ämnet »Advokatens ställning i vårt rättsliv», samt d. 10 mars av häradshövdingen K. Schlyter om »Arvslagen inför riksdagen».
    Funktionärer hos föreningen äro: e. o. hovrättsnotarien C. Lindskog, ordf., e. o. hovrättsnotarien B. Pfannenstill, v. ordf., jur. stud. G. Noréen, sekr.,

NOTISER. 89jur. stud. R. Bruzelius, v. sekr., jur. stud. T. Starfelt, skattm., jur. stud. G. Wahlström, klubbm., förste bibliotekarien B. Möller, bibliotekarie, samt fil.kand. N. W. Grankvist, föreståndare för kompendienämnden.