Robert Fredrik Hermanson †. Den 10 dec. 1928 avled i Helsingfors professor emeritus Robert Fredrik Hermanson. Vilken central tällning hans— sedan decennier — intog i Finlands rättsliga och politiska liv och vilken

NOTISER. 91betydelse han ägde för detta land, belyses klart även därav att hans begravning, enligt statsrådets beslut, försiggick på statens bekostnad. Den hänsovnes jordfästning gestaltade sig till en enastående endräktig hyllning, ägnad den dödes livsgärning i Finlands statsrättsliga tillvaro och hans person såsom anspråkslös sanningssökare, med varm religiositet tillgiven den lutherska folkkyrkan.
    Prof. Hermanson föddes 1846 i Uleåborg, blev student i Helsingfors 1861, avlade fil. kand.-ex. 1867 och jur. utr. kand.-ex. 1875, erhöll vicehäradshövdingetitel 1876 samt vann jur. utr. licentiat- och doktorsgrad 1881. Efter att från sist sagda år hava verkat såsom docent i statsrätt och juridisk encyklopedi vid landets universitet utnämndes Hermanson till professor i kameralo. politilagfarenhet samt statsrätt därstädes 1884. Sin professur lämnade Hermanson 1908. Redan ett par år tidigare hade han kallats att vid sidan av sin universitetsbefattning biträda Finlands ministerstatssekreterare i S:t Petersburg vid skötseln av dennes för landet politiskt viktiga ämbete. Från denna syssla befriades Hermanson 1909.
    Prof. Hermansons viktigaste rättsvetenskapliga arbeten äro: hans licentiatdisputation "Om lagstiftningen, dess begrepp och förhållande till övriga statliga funktioner" (1881); "Om Finlands Ständer, deras förhållande till monarken och till folket" (disputation för professur 1884); "Finlands statsrättsliga ställning" (1890); "Bemötande i frågan om Finlands statsrättsliga ställning"(1892); "Svensk konungamakt, parlamentariskt styrelsesätt och folkviljan"(1915); "Det rätta och dess samband med religiösa sanningar" (föreläsn. vid Uppsala universitet 1919). Till dessa verk kunna ännu läggas ett otal tidskriftsuppsatser, kommittébetänkanden och utlåtanden.
    I sin vetenskapliga gärning var Hermanson en lärjunge till Paul Laband. Hans bestående förtjänst som vetenskapsman ligger i främsta rummet däri, att han, med tillämpande av fullt vetenskapliga metoder, skapade Finlands statsrätts obrutna helhet, icke blott såsom en konstruktiv lärobyggnad, utan som en sådan, vilken med beaktande av den inhemska rättens speciella naturi alla dess enskildheter byggde på den äldre rättens historiska grund.
 

O. Hj. G.