92 NOTISER.    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 7 dec. 1928 till chef för lagavdelningen i justitiedepartementet fr. o. m. d. 1 jan. 1929 förordnat t. f. expeditionschefen i kommunikationsdepartementet, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge John Alsén.
    Chefen för justitiedepartementet har
    dels d. 23 okt. 1928 med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 19 i samma månad förordnat överdirektören P. J. G. Laurin att i egenskap av sakkunnig inom justitiedepartementet biträda vid fortsatt behandling av frågan om lagstiftning rörande trafikförsäkring å motorfordon,
    dels ock d. 12 nov 1928, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 2 i samma månad, tillkallat överdirektören Gustaf Masreliez och direktören i aktiebolaget Custodia Mauritz Carlson att i egenskap av sakkunniga inom justitiedepartementet biträda vid fortsatt behandling av frågan om lagstiftning angående stiftelser ävensom uppdragit åt överdirektören Masreliez att såsom ordförande leda de sakkunnigas arbete.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har d. 12 okt. 1928 enledigat häradshövdingen i Stockholms läns västra domsaga, statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet Karl Gustaf Theodor Borell från honom meddelat förordnande att vara ledamot av interneringsnämnden även som förordnat rådmannen i Stockholm Ponltus Victor Edman och hovrättsrådet i Svea hovrätt, Philipp Joseph Aastrup att under fem år vara, Edman ledamot i samma nämnd och Aastrup suppleant för Edman.
    Vidare har K. M:t d. 30 nov. 1928 förordnat t. f. byrådirektören å fångvårdsstyrelsens sociala avdelning Henry Lindberg att fortf. fr. o. m. d. 1 jan. 1929 t. v. vara sekreterare hos interneringsnämnden.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 jan. 1929 utnämnt
    d. 14 dec. 1928 hovrättsråden i Svea hovrätt Gunnar Olof Ramstedt och Thor Wilhelm Gabriel Sjöfors samt hovrättsrådet i Göta hovrätt Jan Wilhelm Smith,
    d. 31 dec. 1928 hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Gösta Herman Siljeström, med förklaring tillika, att utnämningen icke verkar rubbning i Siljeström meddelat förordnande att vara ledamot å justitiedep:ts lagavdelning.
    K. M:t har vidare
    d. 21 dec. 1928 förordnat revisionssekreteraren frih. Anton Cederström att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1929 under tre år vara ordförande i nedre justitierevisionen,
    s. d. förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Trygve Liljestrand och Erik Holger Elliot, i Göta hovrätt Karl Helmuth Wöhler samt i hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Evert Sandberg att fr. o. m. d. 1 jan. t. v. t. o. m.d. 30 juni 1929 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Under år 1928 har förordnande första gången att tjänstgöra såsom revisionssekreterare meddelats d. 6 sept. för assessorn i Svea hovrätt Karl-Gustaf Hjärne och d. 10 okt. för assessorn i Göta hovrätt frih. Erik Leijonhufvud.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har till regeringsråd fr. o. m. d. 1 jan. 1929 utnämntd. 9 nov. 1928 överdirektören och chefen för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, översten och chefen för väg- och vattenbyggnadskåren Carl Henrik Fredrik Meurling, vattenrättsdomaren vid Österbygdens vattendomstol, revisionssekreteraren Johannes Natanael Gärde, chefen för justitiedep:s lagavdelning, revisionssekreteraren Johan Fredrik Axel Afzelius och revisionssekreteraren Harald Waller,
    d. 31 dec. 1928 statssekreteraren i kommunikationsdep., revisionssekreteraren Carl Willand Aschan.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 26 okt. 1928 förordnat dels hovrättsråden frih. Adam Gierta, Gustav Olin, Henrik Glimstedt, frih. Carl Johan Knut Henric Nordenskjöld, Viktor Petrén, Fredrik Magnus Wilhelm Grönwall, frih. Arvid Otto Joachim Staëlvon Holstein och Johan Samuel Ström att fr. o. m. d. 1 nov. 1928 t. v. till utgången av år 1932 vara vice ordförande, envar å en av hovrättens ordi-

NOTISER. 93narie divisioner, dels ock hovrättsråden Seth Otto Gustaf C:son Bjurner och Gustaf Arvid Johansson att t. v. under sagda tid, så länge frih. Nordenskjöld och Petrén äro av särskilda dem meddelade offentliga uppdrag hindrade att utöva vice ordförandebefattningen, i deras ställe tjänstgöra såsom vice ordförande,
    d. 7 dec. 1928 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn i sammahovrätt Helge Arvid Sjögren, med förklaring tillika att utnämningen icke verkar rubbning i Sjögren meddelat förordnande att vara verkställande ledamot och sekreterare i fastighetsregisterkommissionen,
    s. d. beviljat presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Berndt Hasselrot fortsatt tjänstledighet fr. o. m. 1 jan. t. o. m. d. 2 febr. 1929 samt i anledning därav förordnat hovrättsråden i samma hovrätt Ragnar Sommar Bruzelius och Tore Carl Gustaf Ljungman att under sagda tid uppehålla Bruzelius presidentämbetet och Ljungman ordförandebefattningen å en av hovrättens divisioner,
    d. 21 dec. 1928 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämntassessorn därstädes Ivar Lamech Wieslander.