Extra divisionerna vid hovrätterna. Sedan K. M:t d. 14 juni 1928 förordnat att vid Svea hovrätt skulle vara inrättad en extra division under tiden 1 juli 1928 — 30 juni 1929 och ytterligare en dylik division under tiden 1 juli—31 dec. 1928, har K. M:t d. 24 nov. 1928 — efter framställning av hovrätten —förordnat, att sistnämnda division skall bibehållas jämväl för tiden 1 jan.—31 mars 1929.
    Vidare har K. M:t d. 7 dec. 1928 förordnat att den enligt K. M:ts brev d. 14 juni 1928 vid Göta hovrätt för tiden 1 juli—31 dec. 1928 inrättade extradivisionen skall fortfara t. o. m. d. 31 mars 1929. (Hovrätten hade hemställt om divisionens bibehållande under hela förra halvåret 1929).

 

    Krigshovrätten. K. M:t har d. 14 dec. 1928 förordnat att krigshovrättsrådsämbetet, vilket alltsedan förre innehavarens avgång d. 1 okt. 1922 hållits vakant, skall omedelbart i föreskriven ordning återbesättas.

 

    Häradsrätterna. K. M:t — som d. 14 juni 1928 förordnat, att Västmanlandssödra domsaga skall fr. o. m. d. 1 jan. 1929 uppdelas å Västmanlands västra och Västmanlands norra domsagor, den senare domsagan därefter benämnd Västmanlands mellersta domsaga — har d. 26 okt. 1928 transporterat och förordnat häradshövdingen i Västmanlands södra domsaga Albert Birger Malmström att fr. o m. d. 1 jan. 1929 vara häradshövding i Västmanlands mellersta domsaga.
    Vidare har K. M:t till häradshövdingar utnämnt:
    dels d. 15 nov. 1928 i Härjedalens domsaga vice häradshövdingen Harald Wullt fr. o. m. d. 1 dec. 1928,
    dels ock d. 7 dec. 1928 i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads domsaga vice häradshövdingen Karl Fabian Appelberg och i Orusts och Tjörnshärads domsaga vice häradshövdingen Gustaf Adolf Ottosson, båda fr. o. m.d. 1 jan. 1929.
    K. M:t har förordnat:
    d. 2 nov. 1928 att Västerbottens västra domsagas kansli skall t. v. vara förlagt till Lycksele municipalsamhälle,
    d. 15 nov. 1928 att Härjedalens domsagas kansli skall t. v. vara förlagt till Svegsmon,
    d. 7 dec. 1928 att Väster-Närkes domsagas kansli skall t. v. vara förlagt till Örebro samt Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads domsagas kanslit. v. till Söderköping,
    d. 21 dec. 1928 att Orusts och Tjörns härads domsagas kansli skall fr. o. m. d. 1 jan. 1929 t. v. i avbidan på slutlig prövning av väckt fråga om kanslietsförflyttning från nuvarande belägenhet, Varekil, vara förlagt till Uddevalla.
    K. M:t har d. 21 dec. 1928 förordnat att i Frosta och Eslövs domsaga skall fortfarande under år 1929 i anseende till inom domsagan pågående arbete med omskrivning av domsagans fastighetsböcker m. m. vara anställd en biträdande domare.
    K. M:t har d. 31 dec. 1928 tillagt e. o. notarien vid Svea hovrätt Nils Olof Bärnheim vice häradshövdings namn.