94 NOTISER.    Vattendomstolarna. K. M:t har förordnat:
    d. 15 nov. 1928
    dels häradshövdingen i Medelpads östra domsaga Carl Emanuel Bengtsson, häradshövdingen i Västernärkes domsaga greve Hugo Alexander Henning Hamilton och häradshövdingen i Nordals, Sundals och Valbo härads domsaga Kristian Hugo von Sydow att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1929 vara vattenrättsdomare, Bengtsson under tre år vid Mellanbygdens vattendomstol, greve Hamilton likaledes under tre år vid Söderbygdens vattendomstol och von Sydow t. o. m. d. 15 juli 1931 vid Västerbygdens vattendomstol;
    dels vice häradshövdingen Karl-Fredrik Pfeiffer att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. t. v. t. o. m. d. 31 dec. 1929 vara vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol;
    dels ock distriktschefen i Västerbottens väg- och vattenbyggnadsdistrikt, överstelöjtnanten i väg- och vattenbyggnadskåren Lars Erik Wedberg, lantbruksingenjören i Västerbottens läns norra del och Norrbottens läns södra del Hugo Henning Hjalmar Wikström, t. f. distriktschefen i Nedre norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, överstelöjtnanten i väg- och vattenbyggnadskåren Frans Algot Lundström, lantbruksingenjören i Gävleborgs län Seth Leonard Canutus Aspegrén, förste statshydrografen, kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren Magnus Albrecht Richard Smedberg, t. f. distriktschefen i Mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet, majoren i väg- och vattenbyggnadskåren Carl Johan Insulander och distriktschefen i Västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, majoren i väg- och vattenbyggnadskåren Arthur Harald Asplund att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1929 under tre år vara vattenrättsingenjörer, Wedberg och Wikström vid Norrbyggdens vattendomstol, Lundström och Aspegrén vid Mellanbygdens vattendomstol, Smedberg vid Österbygdens vattendomstol, Insulander vid Söderbygdens vattendomstol och Asplund vid Västerbygdens vattendomstol ;
    d. 7 dec. 1928 lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del Carl Bernhard Carlsson att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. 1929 under tre år vara vattenrättsingenjör vid Västerbygdens vattendomstol,
    d. 31 dec 1928 häradshövdingen i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkindshärads domssaga Karl Fabian Appelberg att fr. o. m. d. 1 jan. 1929 under tre år vara vattenrättsdomare vid Österbygdens vattendomstol.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 9 nov. 1928 medgivit att med avsked för borgmästaren i Falun Johan Cornelius må anstå intill den 31 dec. 1929.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas för närvarande av nedanstående vikarier: G. Bendz' (militieombudsman) av T. Petersson, S Lawskis (biträder i socialdep. utredning ang. sinnessjuka) av S. Petersson, A. Lindhagens (led. i lagberedn.) av P. Poss, E. Geijers (justitieombudsman) av B. Scherdin, A. Bryckers (särskild vattenrättsdomare) av H. Ericsson, E. Sandströms (president i skiljedomstol i London) av J. Tersmeden, E. Kellbergs (statssekr.) av R. Petré, S. Odeens (biträder i jordbruksdep., skogslagstiftning) av O. Bäcksin, S. Ekbergs (ledamot av "1927 års kronojordssakkunniga") av A. Montelius, Å. Hartelius' (sekr. hos sakkunniga för revision av motorfordonsförordningen) av K. Hedström, T. Sjöfors' (biträder i justitiedep., stängsellagstiftning) av O. Odencrants, G. Siljeströms (led. å justitiedep:s lagavdelning) av S. Turén.
    Dessutom uppehålles med egen rotel förordnade revisionssekreteraren T. Liljestrands (biträder i justitiedep., revision av skiljemannalagen) befattning av N. Ljunggren; varjämte såsom extra revisionssekreterare eller i anledning av ledigheter för särskilda måls beredning och fördragning tjänstgöra E. Hörstadius och O. Hesselgren.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande ordinarie hovrättsledamöter åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet.
    I Svea hovrätt: hovrättsråden V. Petrén (sakkunnig inom socialdep.), H.Wikander (bitr. i justitiedep., sjörättslagstiftning), N. Vult von Steyern (stats

NOTISER. 95råd), T. Liljestrand (t. f. rev.-sekr.), H. Elliot (t. f. rev.-sekr.), E. Lind (led. i lagberedn.), N. J. Berlin (bitr. i försvars- och ecklesiastikd:n, kasernkommittén m. m.) samt assessorerna W. Hemberg (bitr. i justitiedep., automobilförsäkring), T. Petersson (t. f. rev.-sekr.), H. Guldberg (led. i lagberedn.), P. Poss (t. f. rev.-sekr.), B. Scherdin (t. f. rev.-sekr.), T. Salén (led. av de blandade domstolarna i Egypten), B. Hammarskjöld (t. f. statssekreterare), F. Sterzel (juridisk rådgivare vid omorganisationen av det turkiska rättsväsendet), S. Turén (t. f. rev.-sekr.), P. von Ehrenheim (bitr. i justitiedep., grundlagsfrågor), J. Tersmeden, O. Bäcksin, K. Hedström och O. Odencrants, (alla t. f. rev.-sekr.), P. V. Santesson (t. f. byråchef för lagärenden i socialdep.), F. W. Killander (t f. byråchef för lagärenden i finansdep.), A. Montelius (t. f. rev.-sekr.), E. Hörstadius (t. f. rev.-sekr., sakkunnig inom handelsdep.) och N. T. Ljunggren (t. f. rev.-sekr.), K. G. Hjärne (Dalautredningen). Därjämte äro hovrättsråden T. Strömman och O. Hæggström tjänstlediga på grund av sjukdom.
    I Göta hovrätt: hovrättsråden H. Hjertén (bitr. i handelsdep., industriell rättsskyddslagstiftning), H. Wöhler (förordn. rev.-sekr.), och H. Sjögren, (fastighetsregisterkommissionen) samt assessorerna R. Gyllenswärd (extra led. å justitiedep. lagavdeln.), R. Petré (t. f. rev.-sekr.) även som T. Gullström, S. Vallquist och T. Dufwa (t. f. domh.) Därjämte åtnjuter under riksdagstiden hovrättsrådet K. J. Ekman ledighet såsom ledamot av första kammaren.
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden J. Alsén (chef för justitiedep. lagavdeln.), A. Rundqvist (expeditionschef i försvarsdep.), E. Sandberg (t. f. rev.-sekr.) och I. Wieslander (bitr. i jordbruksdep.) samt assessorerna S. Petersson (t. f. rev.-sekr.), H. Wickström (led. av de blandade domstolarna i Egypten), H. Ericsson (t. f. rev.-sekr.) och O. Hesselgren (t. f. rev.-sekr.)