Nu tjänstgörande biträdande domare. Såsom biträdande domare tjänstgöra under första halvåret 1929:
    i Sollentuna och Färentuna härads domsaga v. häradshövd. L. O. Tillner; i Södertörns domsaga v. häradshövd. H. Fagerström; i Uppsala läns södra domsaga e. o. notarien, v. häradshövd. A. Swartling; i Oppunda och Villåttinge härads domsaga v. häradshövd. B. Jacobsson; i Falu domsaga v. häradshövd. E. G. Young; i Ovansiljans domsaga e. o. notarien, v. häradshövd. E. Turén; i Jämtlands norra domsaga v. häradshövd. C. J. von Essen; i Västerbottens norra domsaga e. o. notarien C. A. Bååth; såsom chef för inskrivningsavdelningen i Södra Roslags domsaga e. o. notarien R. Ljungwaldh;
    i Tveta, Vista och Mo domsaga e. o. notarien Åke Sjögren; i Östra Värends domsaga v. häradshövd. B. Lundberg och i Sunnerbo domsaga e. o. notarien J. Söderström;
    i V. Göinge domsaga e. o. notarien G. Lindskog; i Oxie och Skytts domsaga e. o. notarien Maths Heüman; i Frosta och Eslövs domsaga v. häradshövd. E. Hernlund och i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga v. häradshövd. H. Nohrlander,

 

    Nya medlemmar i Sveriges advokatsamfund. Under år 1928 hava i  Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Alingsås Nils Teodor Emanuel Lönnerblad; Eslöv Per Iwar Hedener och Per Wilhelm Julius Persson; Göteborg Fritz Albert Collert, Uno Eng, Karl Georg Lindberg, Johan Fredrik Ramberg och Rolf Uno Ygberg; Hälsingborg John Aug. Nils Pape; Jönköping Olof Wiedel; Karlstad Aron Wolf Werner; Malmö Axel Gunnar Behm, Malte Rutger Salomon och John Åke Truls Wiberg; Stockholm Hans Felix Böhme, Elsa Julia Elliot-Lund, Maximilian Hirsch, Cyril James Axel Holm, Lars Gunnar Holmén, Klas Jonas Yngve Häckner, Rudolf Richard Johaan Koči, Arnold Lindhé, Fritz Karl Einar Lindholm, Per Olof Södermark, Carl Gustaf Theodor (Gösta) Wennerholm och Einar Olof Raoul Werner; Umeå Sven Paul Hallström och Karl Gustaf Daniel Tiberg; Östersund Erik Daniel Schmeling.

 

    Straffrättsprofessuren i Lund. Till innehavare av den efter professor J. C. W. Thyrén lediga professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Lunds universitet har K. M:t d. 26 okt. 1928 utnämnt docenten Ragnar Bergendal i Lund. (Se Sv. J. T. 1928 s. 326).
    Professor Bergendal är född i Lund 1890, blev jur. kand. där 1913 och fullgjorde tingstjänstgöring 1913-17. Under åren 1917—22 tjänstgjorde B. såsom amanuens vid Lunds universitets kansli och räntekammare och var samtidigt biträdande lärare inom juridiska fakulteten. 1922 avlade B. i Lund jur. licentiatex. och promoverades där s. å. till juris doktor. 1922 förordnades han också till docent i civilrätt vid Lunds universitet, varest han från 1923 upprätthållit tillfälliga examinationsförordnanden i straffrätt, juridisk encyklopedi och internationell privaträtt. Professorsämbetet i straffrätt och juridisk encyklopedi, till vars ordinarie innehavare B. nu utnämnts, upprätthöll B. från d. 12 juni 1926. B. har dessutom tjänstgjort som biträde åt arbetsutskottet inom 1916 års strafflagskommission 1922, samt sakkunnig inom justitiedepartementet och föredragande inför lagrådet 1928. B. uppfördes våren 1928 å andra förslagsrummet till professorsämbetet i civilrätt vid Stockholms högskola. Skrifter: gradualavhandlingen "Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden" (1922), "Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler. III. Straffrätt" (1924, andra uppl 1928), "Om avtalsbrott såsom förbrytelse mot tredjeman" (i Festskrift för Thyrén, 1926), "Om betydelsen av konkurs för brott emot borgenärer" (under tryckning); tidskriftsuppsatser.