Juristföreningen i Stockholm har under år 1929 sammanträtt fem gånger, varvid följande föredrag hållits: d. 25 jan. av prof. R. Bergendal: "Något om ersättning för tredje mans intresse", d. 1 mars av jur. lic. I. Sjögren: "Tillämpningen av reglerna om solidariskt betalningsansvar i fall av konkurs", d. 18 okt. av prof. M. Fehr: "Några ord om den nya skiljemannalagstiftningen", d. 15 nov. av prof. N. Herlitz: "Ett och annat om fascistisk statsrätt" samt d. 6 dec. av prof. Å. Holmbäck: "Några ord om Cronhielm och hans insatser vid utarbetandet av 1734 års lag".
    Vid sammanträdet d. 1 mars omvaldes förutvarande styrelseledamöterna justitierådet B. Wedberg, ordf., hovauditör C. Ljungholm, v. ordf., advokaten O. Lagerström, sekr. och kassaförv., justitieråden N. Alexanderson och A. Kôersner, revisionssekreterarna E. Lind och O. Montelius, rådman K. Masreliez, prof. N. Stjernberg och hovrättsassessorn O. Ekecrantz.

 

    Mälareprovinsernas Stadsdomareförening avhöll ordinarie årsmöte i Södertälje d. 31 aug. 1929. Till styrelseledamöter valdes borgmästaren J. Pettersson, ordf., borgmästaren G. Fant, v. ordf., rådmannen W. Schmidt, sekr., samt till suppleanter rådmannen C. G. Ewerlöf och rådmannen G. Hedenström.
    Borgmästaren Pettersson, vilken tjänstgjort såsom ordf. i kommittén för utredning och förslag ang. städernas kommunalförvaltning efter processreformens genomförande, lämnade en redogörelse för huvudpunkterna i kommitténs betänkande, varefter en intresserad diskussion följde. Rådmannen B. Christenson redogjorde i korthet för innebörden av de senaste ändringarna i lagen om fri rättegång.] Vid sammanträdets början uttalade borgmästaren Pettersson några varmhjärtade minnesord över de båda under året avlidna ledamöterna nämligen borgmästaren Johan von Bahr i Uppsala, vilken under de senaste åren varit ordf. i styrelsen, samt borgmästaren John Karlsson i Västerås.

 

    Föreningen Yngre Jurister under Göta hovrätt har till styrelse för verksamhetsåret 1929—1930 utsett t. f. hovrättsfiskalen Chr. Gemzell, ordf., t. f. hovrättsfiskalen C. Romberg, v. ordf., t. f. hovrättsfiskalen F. Folkard von Scherling, sekr. och kassaförv., samt t. f. hovrättsfiskalen T. Lundquist och biträdande domaren E. Ekstedt.
    D. 15 nov. 1929 anordnade föreningen en sammankomst, vid vilken docenten K. Olivecrona i Uppsala höll föredrag över ämnet "Alméns lära om bevisbördan".

 

    Juristföreningen för Skåne och Blekinge höll d. 6 dec. 1929 i Malmö gemensamt sammanträde med Malmö—Lunds juristförening, därvid föredrag hölls av prof. E. Kallenberg över ämnet »Om processreformen. Några syn-

102 NOTISER.punkter». Nästa möte kommer att hållas i Hälsingborg tillsammans med Nordvästra Skånes juristförening.