Malmö—Lunds juristförening har under året hållit två sammanträden, ett d. 12 april 1929 under ordförandeskap av prof. R. Bergendal, som därvid höll föredrag över ämnet: »Något om ersättning för tredje mans intresse», samt ett d. 6 dec. 1929 under ordförandeskap av hovrättsrådet S. Bruzelius tillsammans med juristföreningen för Skåne och Blekinge (se föreg. notis). Vid det senare sammanträdet valdes till ordf. för nästa möte rådmannen S. E. Tillström och till vice ordf. presidenten K. Schlyter. Till sekreterare omvaldes assessor O. Wickman, till skattmästare assessor G. Stenmarck och till sexmästare assessor C. Rydbeck.

 

    Juristföreningen i Kristianstad har under år 1929 avhållit ett sammanträde. Detta, som ägde rum d. 27 april, var talrikt besökt av jurister från staden och länet samt Blekinge. Revisionssekreteraren E. Lind höll vid sammankomsten föredrag om den nya arvslagen.
    Till ledamot av styrelsen efter därur avgångne advokaten S. Lagerroth utsågs häradshövdingen K. Söderström, Ronneby.
    Till föreningens förste hedersledamot kallades f. d. landshövdingen, frih. Louis De Geer.

 

    Göteborgs Juristklubb har under år 1929 haft fem sammanträden, varvid föredrag hållits av byråchefen jur. dr C. W. U. Kuylenstierna över ämnet "De nya skattelagarna", av prof. R. Bergendal i Lund över ämnet "Något om ersättning för tredje mans intresse", av försäkringsdirektören A. Hellberg i Göteborg över ämnet "Några ord om den nya trafikförsäkringslagen och om motorfordonsägares skadeståndsplikt", av prof. C. G. Björling i Lund över ämnet "Avtalen inom familjerätten" och av revisionssekreteraren W. Hemberg över ämnet "Bokföringslagen".
    Till styrelse för år 1930 valdes vid sammanträde d. 25 nov. 1929: advokaten F. Sjögren, ordf., assessorn G. Hammar, v. ordf., advokaten E. Markfelt, sekr., magistratsnotarien O. Meijer, skattm., e. o. hovrättsnotarien H. Baagøe, bibl., och e. o. hovrättsnotarien E. Hageus, sexmästare.

 

    Västmanlands Juristförening har under år 1929 hållit sammanträden d. 4 maj och d. 29 nov. i Västerås. Vid sammanträdet d. 4 maj lämnade e. o. hovrättsnotarien E. Genell referat över "En akademisk process för 100 år sedan". Vid novembersammanträdet valdes bl. a. styrelse och revisorer för år 1930, varvid till v. ordf. efter avlidne borgmästaren J. Karlsson utsågs f. d. häradshövdingen A. Wetterling och till styrelseledamot i dennes ställe borgmästaren E. Nordkvist samt till revisorsuppleant extra länsbokhållaren G. Ahlin. Övriga styrelseledamöter och revisorer omvaldes. Efter sammanträdet höll advokaten fru Märta Björnbom Romson i Stockholm inför föreningsmedlemmarna med damer föredrag om "Kvinnans rättsliga ställning i äktenskapet".
    Föreningen räknar för närvarande 54 medlemmar.