Finlands juristföreningar. Vid Juridiska Föreningens i Finland årsmöte d. 18 dec. 1929 återvaldes till ordf. prof. O. Hj. Granfelt. Föreningens sekr. förblir under 1930 jur. dr J. O. Söderhjelm och redaktionssekr. skolrådet, jur. dr R. Hemmer. Vid årsmötet ägnades avlidne prof. emeritus Carl Torp minnesord av presidenten K. Ignatius. Jur. kand. W. A. Palme höll ett föredrag över ämnet »Straffdoms subjektiva rättskraft», var jämte prof. Granfelt föredragsvis berörde frågan om konkursens internationella verkningar. Slutligen uppläste prof. Granfelt en av kapten Erik Lindh författad redogörelse för ett rättsfall från 1713—15 innefattande en »sällsam historia om Anna Göransdotter, från Hwassböle i Ingå, som tog manskläder och gav sig i knektehopen.»
    Till ordf. för landets andra juristförening, Suomalainen Lakimiesten Yhdistys, vars förhandlingsspråk är uteslutande finska, har för 1930 återvalt riksdagens sekr. lagman A. Kotonen och till v. ordf. prof. B. A. Sundström.
O. Hj. G.

 

    Juridiska fakultetens i Uppsala minnesfest. D. 30 nov. 1929 högtidlighöll juridiska fakulteten i Uppsala 300-årsminnet av den första doktorspromotionen vid fakulteten. Fakulteten hade därför utgivit en ståtlig minnesskrift, som inleddes med denna tillägnan: "Doctoribus clarissimis de patria bene meritis in iurisprudentia præstantissimis per tria sæcula a se creatis grato animo ordo iurisconsultorum upsaliensium". Skriften innehöll en av prof. K. G. Westman upprättad förteckning över juris doktorer promoverade vid Uppsala universitet under de 300 åren samt följande vetenskapliga bidrag: doc. J. E. Almquist, Innebörden av 36 och 49 §§ i gällande gruvstadga; prof. F. Brock, Till det tyska skadeståndsproblemet; prof. T. Engströmer, Några anmärkningar rörande den nya lagstiftningen om utländska skiljeavtal och skiljedomar; landshövdingen Hj. Hammarskjöld, Om tankearbetets rätt; doc. E. H. Heimer, Om vittnesbevis angående sådant som blivit sagt mellan fyra ögon; prof. Å. Holmbäck, Den fasta mellanfolkliga domstolen åren 1922—1929. Några fakta; prof. A. Hägerström, Das magistratische Ius in seinem Zusammenhang mit dem römischen Sakralrechte; doc. E. Lindahl, Om förhållandet mellan penningmängd och prisnivå; prof. V. Lundstedt, Den historiska rättspositivismen; doc. K. H. K. Olivecrona, En teori om bevisbördan; prof. C. A. Reuterskiöld, Den svenska kyrkorätten och äktenskapet; doc. H. G. F. Sundberg, Rätten till väg och gata; prof. Ö. Undén, Rättegång mot utländsk stat; prof. K. G. Westman, Kungsådran inför konung och ständer under nyare tiden intill 1734 års lag; samt prof. F. Wetter, Straffansvar vid rus.

NOTISER. 105    Fakulteten hade till dagen inbjudit lärarne vid juridiska fakulteten i Lund och rätts- och statsvetenskapliga avdelningen vid Stockholms högskola till sammanträde i Uppsala för överläggning i vissa frågor. Dessa voro följande: Undervisningsfrågor med prof. Ö. Undén som inledare; Examinationsfrågor med prof. C. G. Bergman som inledare; samt Statsvetenskaplig examen med prof. C. G. Björling som inledare. Därjämte diskuterades väckt fråga om högtidlighållande av minnet av 1734 års lags instiftande.
    Fakulteten i Uppsala gav på aftonen middag för sina kolleger, till vilken middag också universitetens kansler, utrikesminister Trygger, prokanslern vid Uppsala universitet, ärkebiskop Söderblom, och landshövdingen Hammarskjöld voro inbjudna.