Justitieombudsman. Av riksdagens valda fullmäktige i riksbanken och i riksgäldskontoret hava d. 7 nov. 1929 förordnats revisionssekreteraren Seve Ellenis Ekberg att vara riksdagens justitieombudsman och ledamoten i lagberedningen, hovrättsrådet i Svea hovrätt Harry Vilhelm Guldberug att vara justitieombudsmannens efterträdare.

 

    Arbetsdomstolen. Sedan K. M:t d. 11 okt. 1929 utnämnt ordföranden i arbetsdomstolen revisionssekreteraren Arthur Lindhagen att vara justitieråd, har K. M:t d. 22 nov. 1929 förordnat revisionssekreteraren A. E. F. Sandström att för tiden f. o. m. d. 1 dec. 1929 t. o. m. d. 31 dec. 1931 i Lindhagens ställe vara ordförande i arbetsdomstolen. Övriga ledamöter i domstolen äro rådmannen F. A. Lind, v. ordf., med revisionssekr. P. H. Forssman såsom suppleant, samt byråchefen N. E. Bergsten, med expeditionschefen E. Falk som suppleant, även som tvenne representanter för resp. arbetsgivare- och arbetaresidan.

 

    Patent- och registreringsverket. K. M:t har d. 13 dec. 1929 beviljat generaldirektören och chefen för Patent- och registreringsverket E. O. J. Björklund avsked f. o. m. d. 1 jan. 1930 samt utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt K. H. R. Hjertén att f. o. m. nämnda dag vara generaldirektör och chef för nämnda verk.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har d. 6 dec. 1929 beviljat byrådirektören å fångvårdsstyrelsens avdelning för straffregistret Ammiel Lundqvist avsked från byrådirektörsbefattningen f. o. m. d. 8 jan. 1930.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 22 nov. 1929 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn därstädes Fredrik Julius Christian Sterzel, med förklaring tillika, att utnämningen icke verkar rubbning i det honom meddelade tillstånd att mottaga uppdrag såsom juridisk rådgivare åt turkiska regeringen;
    d. 29 nov. 1929 förordnat
    dels hovrättsråden i Göta hovrätt Albert Nordin, Karl Johan Ekman, Hugo Zetterberg och Ernst Kellgren att fr. o. m. d. 1 jan. 1930 t. v. under tre år vara ordförande, envar å en av hovrättens divisioner;
    dels generalmajoren i generalitetets reserv Hugo Ernfrid Hult, amiralen i flottans reserv Henning Vilhelm Mauritz von Krusenstierna samt konteramiralen i marinen Claes Constantin Albert Fallenius att fr. c. m. d. 1 jan. 1930 för tre år inträda som militära ledamöter i krigshovrätten;

NOTISER. 109    d. 6 dec. 1929 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn därstädes Ragnar Fridolf Petré, med förklaring att denna utnämning icke skall föranleda rubbning i det Petré d. 13 sept. 1929 meddelade förordnandet att vara e. ledamot å lagavd. i justitiedepartementet;
    d. 13 dec. 1929 dels beviljat hovrättsrådet i Göta hovrätt Carl Magnus Ericsson avsked från hovrättsrådsämbetet f. o. m. d. 5 jan. 1930, dels ock förordnat e. o. notarien i Svea hovrätt Olof Gabriel Thulin att vara assessor vid samma hovrätt;
    d. 20 dec. 1929 utnämnt dels assessorn i Svea hovrätt Sven Erik Helmer Turén till hovrättsråd i samma hovrätt, dels ock aktuarien vid Göta hovrätt Gunnar Engelbert Arbman till sekreterare vid samma hovrätt;
    d. 16 jan. 1930 utnämnt assessorn i Svea hovrätt Per Henrik v. Ehrenheim till hovrättsråd i samma hovrätt.
    K. M:t har vidare d. 20 dec. 1929 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Ludvig Kiellander, Christer August Weidenhielm, Carl Axel Wilhelm von Oelreich, Peder Magnus af Ugglas, Anders Renström, Johan Adolf Billman, Carl Otto Henrik von Rosen och Hjalmar Victor Himmelstrand att t. v. under åren 1930 och 1931 vara ordförande å envar av hovrättens ordinarie divisioner, därvid Renströms förordnande skall avse ordförandebefattningen å hovrättenssjunde division och i krigshovrätten.