110 NOTISER.    Rådhusrätterna. K. M:t har beviljat avsked
    d. 25 okt. 1929 åt borgmästaren i Trälleborg Knut Ebbe von Geijer f. o. m. d. 1 nov. 1929;
    d. 7 nov. 1929 åt rådmannen i Stockholm Bernt Samuel Christian Cavallin;
    d. 22 nov. 1929 åt borgmästaren i Falun Carl Johan Fredrik Cornelius fr. o. m. d. 1 jan. 1930;
    d. 20 dec. 1929 åt rådmannen i Stockholm Carl Axel Rundquist.
    K. M:t har medgivit anstånd med återbesättande
    d. 15 nov. 1929 av förste rådmansbefattningen i Skara intill d. 1 mars 1930;
    d. 20 dec. 1929 av borgmästarbefattningen i Arboga intill d. 1 juli 1930;
    d. 31 dec. 1929 av borgmästarbefattningen och tredje rådmansbefattningen i Falun intill d. 1 juli 1930.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas f. n. av nedanstående vikarier: G. Bendz' (militieombudsman) av J. Tersmeden; S. Lawskis (bitr. i justitiedep.) av P. v. Ehrenheim; A. Bryckers (särskild vattenrättsdomare) av O. Bäcksin; E. Sandströms (ordf. i arbetsdomstolen) av K. Hedström; S. Ekbergs (justitieombudsman) av O. Odencrants; H. Forssmans (bitr. i justitiedep., stadsplanelagst.) av A. Montelius; Å. Hartelius' (bitr. i kom.-dep., revision av motorfordonsförordningen) av N. T. Ljunggren; T. Sjöfors' (bitr. i jordbruksdep.) av O. Hesselgren; G. Siljeströms (t. f. expeditionschef i justitiedep.) av E. G. Leijonhufvud; H. Elliots (bitr. i jordbruksdep.) av I. Hessius; E. Linds (led. av lagberedningen) av B. Thuresson; W. Hembergs (bitr. i handelsdep., revision av näringsfrihetsförordningen) av B. Öhlin; T. Peterssons (bitr. i jordbruksdep.) av E. Hörstadius; I. Wieslanders (bitr. i jordbruksdep.) av A. F. Thelin; H. Sjögrens (sekr. i fastighetsregisterkom.) av J. Smith.
    Såsom extra revisionssekreterare eller i anledning av ledigheter för särskilda måls beredning och föredragning tjänstgöra P. G. Lindström, V. E. Zuhr,T. J. Molt, E. Säll och K. H. Nissen.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande ordinarie hovrättsledamöter åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet.
    I Svea hovrätt: hovrättsråden V. Petrén (sakkunnig inom socialdep., lösdrivarlagstiftn.), H. Wikander (bitr. i justitiedep., sjörättslagstiftn.), N. Vult von Steyern (statsråd), H. Guldberg (led. i lagberedn.), P. Poss (t. f. rev.-sekr.), B. Scherdin (t. f. rev.-sekr.), T. Salén (led. av de blandade domstolarna i Egypten), B. Hammarskjöld (t. f. statssekr. i socialdep.), F. Sterzel (juridisk rådgivare vid omorganisationen av det turkiska rättsväsendet), S. Turen (t. f. rev.-sekr.), P. von Ehrenheim (t. f. rev.-sekr.) samt assessorerna J. Tersmeden, O. Bäcksin, K. Hedstiöm och O. Odencrantz (alla t. f. rev.-sekr.), P. V. Santesson (led. å justitiedep:s lagavdeln.), F. W. Killander (byråchef för lagärenden i finansdep.), C. G. C:son Hagendahl (t. f. domh. i Medelpads östra doms., hhvd vattenrättsdomare), A. Montelius (t. f. rev.-sekr.), E. Hörstadius (t. f. rev.-sekr., sakkunnig inom handelsdep.), N. T. Ljunggren (t. f. rev.-sekr.), K. G. Hjärne (Dalautredn.), B. O. B. Thuresson (t. f. rev.-sekr.), C. G. Eklund (tjänstgör i justitiedep:s lagavdeln.), K. E. Zuhr (t. f. rev.-sekr.), A. F. V. Thelin (t. f. rev.-sekr.), K. E. S. Lindby (t. f. kommerseråd), E. Säll, K. H. Nissen, J. I. F. Hessius (alla t. f. rev.-sekr.) och K. O. R. Nordenadler (t. f. domh. i Nyköpings doms. under vakans). Därjämte äro hovrättsråden T. Strömman och O. Haæggström tjänstlediga på grund av sjukdom.
    I Göta hovrätt: hovrättsråden R. Gyllenswärd (led. i lagberedn.) och R. Petré (extra led. å justitiedep:s lagavdeln.) samt assessorerna B. Öhlin, frih. E. G. Leijonhufvud och P. G. Lindström (alla t. f. rev.-sekr.), T. Gullström (t. f. domh.), S. Vallquist (bitr. domare). Därjämte åtnjuter under riksdagstiden hovrättsrådet K. J. Ekman ledighet som ledamot av första kammaren. Assessorerna F. Drangel och T. Dufva tjänstgöra såsom fiskaler.
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden J. Alsén (chef för justitiedep:s lagavdeln.), A. Rundqvist (expeditionschef i försvarsdep.), S. Petersson

NOTISER. 111(bitr. i socialdep., sjukförsäkring) samt assessorerna H. Wickström (led. av de blandade domstolarna i Egypten), H. Ericsson (t. f. rev.-sekr.), O. Hesselgren (t. f. rev.-sekr.), O. Alsén (t. f. byråchef för lagärenden i socialdep.), G. Dahlman (bitr. i justitiedep.), K. Ulfsparre (vikarie för häradshövdingen i Oxie och Skytts domsaga under riksdagstiden).