Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under år 1929 hava i Sveriges Advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Göteborg Johannes Georg Dellborg, Gunnar Jonathan Dellborg och Gustaf Julius Emanuel Håkansson; Halmstad Erik Frenne; Hörby Lilly Cathrina Henrietta Sterner; Karlstad Folke Adelsohn; Malmö Bertil Aug. Gabrielsson, Gunnar F. Johnson och Arvid Erik Otto Östberg; Piteå Bengt Olov Rodrik Åhrström; Stockholm Sven Byström, Gösta Fredrik Fabian Carlander, Thore Flodin, Nils Erik Harald Mossberg, Karl Gösta Henrik Sandstedt, Otto Casper Schultz, Carl Georg Segerstråle och (Tore) Hjalmar Gustaf Thorbjörn Söderström; Sundsvall Torsten Andersson; Västerås Frithiof Hydbom; Västervik Helge Ernst Engelbrekt Qvarnström; Örnsköldsvik Gösta Frånberg samt Östersund Herman Gösta Heilborn.

 

    Ny president i Högsta förvaltningsdomstolen för Finland. Sedan presidenten, fil. dr h. c. Karl Gustaf Söderholm, som d. 6 dec. 1929 uppnådde 70 år, avgått från ämbetet , har till president i domstolen utnämnts justitiekanslern U. J. Castrén (se Sv. J. T. 1928 s. 621).

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1929 avgivit yttranden över följande till detsamma remitterade lagförslag:

Okt. 2. Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap jämte därav betingade förslag till vissa författningar. Föredragande: revisionssekreteraren E. Lind.

» 2. Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge ang. indrivning av underhållsbidrag samt lag om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland eller Norge. Föredragande: revisionssekreteraren E. Lind.

» 11. Förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 12 och 21 §§ strafflagen. Föredragande: professor R. Bergendal.

Dec. 4. Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § 3 mom. i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister. Föredragande: hovrättsassessorn G. Eklund.

» 13. Förslag till lag om testamente m. m. Föredragande: revisionssekreteraren E. Lind och hovrättsrådet H. Guldberg.

» 20. Förslag till lag om bokföring vid enskild järnväg och lag om ändrad lydelse av lagen d. 22 juni 1911 om järnvägsaktiebolag. Föredragande: hovrättsrådet H. Sjögren.

» 23. Förslag till lag om handräckning vid svensk domstol åt vissa internationella organ samt lag ang. ändrad lydelse av 1 och 4 §§ i lagen d. 6 mars 1899 om handräckning åt utländsk domstol. Föredragande: hovrättsrådet frih. H. Nordenskjöld.