Finlands lagberedning (jfr Sv. J. T. 1925 s. 417). Denna är, såsom förut, fördelad på 5 avdelningar och varje avdelning består av 2 medlemmar, en äldre och en yngre. Under åren 1925—29 hava till lagberedningen hört: 1 avd. förvaltningsrådet F. Grönvall äldre samt intill 1928 justitiesekreteraren K. Kaila och från sist sagda år ombudsmannen K. V. V. Ebeling yngre ledamot; 2 avd. häradshövdingen U. J. Castrén intill 1928 och därefter justitiesekreteraren K. Kaila äldre samt regeringssekreteraren O. J. Laurila yngre ledamot; 3 avd. justitierådmannen A. Candolin till 1927 och därefter presidenten K. J. Ståhlberg äldre samt justitiekanslerssekreteraren C. G. Möller yngre ledamot; 4 avd. prokuratorssekreteraren J. R. Uggla äldre och hovrättsassessorn T. H. Malinen yngre ledamot; ävensom 5 avd. borgmästaren A. Kotonen äldre och justitiesekreteraren O. J. A. Huttunen yngre ledamot. Under loppet av 1929 inträffade emellertid några förändringar i lagberedningens sammansättning. Medan 2 avd:s äldre ledamot åtnjöt ledighet från sitt värv omhänderhades detta av yngre ledamoten och i dennes ställe fungerade notarien A. W. Saarialho; under året avgick från 3 avd. yngre ledamoten Möller och till hans efterträdare kallades jur. dr Y. W. Puhakka; och 5 avd:s äldre ledamot Kotonen lämnade jämväl 1929 lagberedningen, varvid hans uppdrag ombetroddes yngre ledamoten Huttunen och till dennes efterträdare kallades notarien L. J. Ailio.
    Förutom ett avsevärt antal mindre lagberedningsuppdrag samt större och smärre propositionsförslag har inom lagberedningen 1925—29 utarbetats följande motiverade lagförslag, vilka utgivits såsom särskilda betänkanden:

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 207    1925. Förslag till lagstiftning om 1. förlust av finskt medborgarskap; 2. avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område; 3. apoteksväsendets ordnande; 4. revision av gällande jaktlagstiftning; och 5. apoteksvarulag.
    1926. Förslag till 1. lag om lösdrivare och 2. lagstiftning ang. inlösen av legoområden å ort på landsbygd med tätare bosättning.
    1927. Förslag till lag 1. om bördsrättens upphävande, lagfart och tiden för klander av fastighetsfång, upphävande av hembudsskyldighet och ändring av 2 § 11 kap. JB; 2. om brandväsendet; 3. ang. samhällen på landsbygden med sammanträngd befolkning; 4. vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur; och 5. ang. statsåklagare för större brottmål.
    1928. Förslag till stadsplanelag (själva lagförslaget på svenska, i övrigt finskt).
    1929. Förslag till ändring av kommunallagarnas bestämmelser om samarbete mellan kommuner.
 

O. Hj. G.