Ny strafflag i Mexico. Den nya mexikanska strafflagen av d. 4 okt 1929 erbjuder särskilt intresse, enär densamma enligt sina upphovsmäns utsago är byggd upp efter helt moderna principer, och den betecknas också av dessa såsom ett mönster för en fullt modern strafflag. Den har av straffrättslärda både i Mexico och i Förenta Staterna förklarats skola åstadkomma en fullständigt revolutionerande förändring i Mexicos straffrättssystem, vilket tidigare varit lagt efter mycket gammaldags mönster.
    Vad man i första hand fäster sig vid i den nya lagen, är att dödsstraffet avskaffats — ganska anmärkningsvärt i ett land, där respekten för människoliv är så ringa. Vidare användes endast sparsamt sådana straff som förvisning av brottslingar till vissa ohälsosamma, otillgängliga orter, ett straff som tidigare var mycket vanligt och som särskilt politiska brottslingar fingo genomgå. Det gamla jurysystemet i brottmål har avskaffats, och ett nytt organ, Tribunal de prévoyance social, har skapats med uppgift att bl. a. se till att domarna verkställas på sätt lagen avser det. En helt ny teknik beträffande brottslingens behandling har införts, varvid särskild hänsyn tages till den miljö,

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 211varifrån denne kommer; i varje enstaka fall skall denna miljö noggrant undersökas. Efter att hava samlat alla i saken relevanta fakta skall domaren taga under övervägande vilken strafform, som bör användas i det föreliggande fallet. Framför allt önskar man undvika att giva straffet — som kallas "Sanción" i lagen — karaktär av vedergällning. Nya termer hava kommit till användning i de gamlas ställe. Sålunda upptager lagen bl. a. en ny kategori förbrytare, som kallas »psicopatalógices», vilka dömas att på obestämd tid bliva sända till en särskilt inrättad lantbrukskoloni för att där undergå en förbättrande regim.Sinnessjukdom räknas icke längre som grund för straffrihet. De brottslingar, som befinnas hava varit sinnessjuka vid brottets begående, skola hållas inspärrade å en sinnessjukanstalt, tills läkaren anser, att ingen vidare fara för fortsatt förbrytelse längre föreligger.
    Å en särskild tabell äro bestämmelser angivna rörande den skadeståndsplikt, som en begången misshandel skall föra med sig. Skadeståndets storlek varierar allt efter den beträffande kroppsdelens vikt och betydelse för den misshandlade. Den ifrågavarande tabellen innehåller icke mindre än 163 fall, från förlusten av ett öga till fullständigt mistande av arbetsförmågan. I förstnämnda fall tilldömes den misshandlade ett skadestånd för 30 dagar, i sistnämnda fall för 720 dagar.
    Användande av droger utan läkarföreskrift ävensom kronisk alhoholism skall hava intagande å särskilda anstalter till följd. Överförande av smitta vid könssjukdomar är straffbelagt. Sådana sjuka äro även förbjudna gifta sig. Särskilda bestämmelser finnas rörande barn, som fått dylik sjukdom i arv, vilka föreskrifters efterlevande skall kontrolleras av för ändamålet särskilt utsedda läkare.
    Särskild uppmärksamhet har den bestämmelse i den nya lagen väckt, där det på tal om äktenskapsbrott heter, att om en av makarna påträffar den andre in flagranti och därvid dödar denne, skall detta icke föra med sig någon straffpåföljd. Även dödandet av den egna dottern eller hennes förförare under motsvarande omständigheter får passera straffritt.
    Såsom särskilda mot samhället riktade förbrytelser uppräknas: uppsamlande av livsmedel utav en begränsad krets personer i och för stegrande av livsmedelsprisen, vidare sammanslutningar av industri- och köpmän för uppnående av överdrivet höga varupriser samt vidtagande av mått och steg, som hava till följd, att vissa personer erhålla monopol och privilegier till förfång för det allmänna eller för en viss samhällsklass.
    Den nya lagen har varit utsatt för en hel del kritik från de mera konservativa elementen inom mexikanska juristkretsar — särskilt hava farhågor uttalats för att den i lagen använda terminologin skulle visa sig alltför svårfattlig i praktiken — och yrkanden hava framförts på ett uppskjutande tillsvidare av lagens ikraftträdande. Hitintills åtminstone hava vederbörande icke tagit någon hänsyn till dessa yrkanden.
 

V. A.