Riksdagens lagutskott. Till ordf. och vice ordf. i första lagutskottet ha utsetts häradshövdingen A. Åkerman och borgmästaren G. A. Björkman. Övriga jurister i utskottet äro: från första kammaren landssekreteraren greve J. W. Spens, presidenten K. Schlyter och prof. M. Fehr samt suppleanten häradshövdingen I. Öhman; från andra kammaren rådmannen J. B. Christenson. Sekr. resp. notarie äro hovrättsassessorerna T. Wärn och J. Laurin.
    I andra lagutskottet ha till ordf. och vice ordf. valts professorn K. G. Westman och vice häradshövdingen Hj. von Sydow. Övrfga jurister i utskottet äro: borgmästaren W. Linder samt suppleanterna borgmästaren C. Lindhagen och häradshövdingen K. F. Mellén, samtliga från första kammaren. Sekr. är byråchefen S. Centerwall.

 

    J. O. och M. O. Vid årets riksdag har till justitieombudsman utsetts rev.-sekr. Seve Ekberg med rev.-sekr. Hilding Forssman såsom suppleant och till militieombudsman rev.-sekr. Gunnar Bendz med rev.-sekr. Holger Elliot som suppleant.

 

    Lagberedningen. Sedan K. M:t d. 16 jan. 1930 medgivit, att under det arbete med revision av lagstiftningen rörande dödsbos utredning och förvaltning, betalning av gäld och urarvagörelse samt arvskifte m. m., varmed lagberedningen för närvarande är sysselsatt, beredningen finge till överläggning beträffande särskilda frågor inom berörda lagstiftningsområde kalla högst sex personer, har beredningen för sådant ändamål tillkallat verkställande direktören i Svenska bankföreningen, f. d. häradshövdingen K. Dahlberg och advokaten O. E. Lagerström, Stockholm, häradsdomaren A. E. E. Eriksson, Fullerö, Gamla Uppsala samt rådmannen C. F. Strömbom, Södertälje.

 

    Omorganisation av fängelseväsendet. K. M:t har d. 14 febr. 1930 bemyndigat chefen för justitiedepartementet att tillkalla en sakkunnig att inom

NOTISER. 219departementet biträda vid utredning av frågan i vad mån en koncentration av fängelseväsendet lämpligen kan och bör äga rum. Såsom sakkunnig har tillkallats landshövdingen Sven Hagströmer.