Rådhusrätterna. K. M:t har d. 7 febr. 1930 till borgmästare i Trälleborg utnämnt rådmannen i Jönköping Alvin Christer Wirgin.
    Vidare har K. M:t d. 16 jan. 1930 medgivit, att med åtgärder för återbesättande av befattningen såsom rådman och magistratssekreterare vid rådhusrätten och magistraten i Uppsala må anstå t. v. i avbidan på slutförande av viss utredning angående organisatoriska förändringar inom rådhusrätten, docklängst till d. 1 juli 1930.

 

    Ny justitiekansler i Finland. Republikens president har d. 16 jan. 1930 till justitiekansler utnämnt landshövdingen i Tavastehus län, frih. Albert Alexander von Hellens. Denne, som är född 1879 och utnämnts till landhövding 1919. har två gånger varit medlem av Finlands statsråd, nämligen 1920—21 såsom inrikesminister och 1922 i egenskap av justitieminister. Noggrannare personaluppgifter angående frih. von Hellens ha meddelats i denna tidskrift 1924 s. 420.
 

O. Hj. G.

 

    Helsingfors universitet. Medelst en förordning av 1927 inrättades vid sidan av den existerande professuren i ekonomisk rätt en ny parallellprofessur i samma ämne, varvid tillika bestämdes att innehavaren av den ena av dessa lärostolar skulle företrädesvis undervisa i näringsrätt, administrativ sjörätt och arbetarlagstiftning, medan innehavaren av den andra skulle behandla framförallt skiftesrätt, kolonisationslagstiftning, vattenrätt och lagstiftningen ang. jordbruket och dess binäringar. Till innehavare av sistangivna professur har d. 10 dec. 1929 utnämnts generaldirektören i lantmäteristyrelsen, jur. dr Kyösti Haataja. Denne är född 1881, avlade rättsex. 1906, jur. utr. kandidatex. 1910 och jur. utr. licentiatex. 1921 Efter sedvanlig domarepraktik och erhållen vicehäradshövdingetitel 1914 tjänstgjorde Haataja någon tid vid justitieexpeditionen av Kejs. senaten och utnämndes 1917 till generaldirektör i lantmäteristyrelsen. Hans litterära produktion är finsk och hänför sig helt och hållet till området för den nu erhållna professuren.
 

O. Hj. G.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna är under vårsessionen 1930 tills vidare följande:

 

Svea hovrätt:
Första huvudavdelningen:
    

Hovrättsrådet Kiellanders div.: hovrättsråden L. Kiellander, ordf., F. W. Grönwall, v. ordf., och A. V. Rosengren* samt assessorerna K. Persson och S. J. Lindeberg; t. f. fiskal: B. Fallenius; bitr. fiskal: F. Löwing; notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Weidenhielms div.: hovrättsråden C. Weidenhielm, ordf., H. J. Nordenskjöld, v. ordf., och E. Drangel samt assessorerna N. Quensel* och J. Hagander; t. f. fiskal: T. Boye; bitr. fiskal: C. Johansson; notarie E. Nilsson.
    Hovrättsrådet von Oelreichs div., tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, ordf., frih. A. Giertta, v. ordf., och C. Mörner* samt assessorerna T. W. Strandberg och E. Leche. I vattenöverdomstolen tjänstgör även kammarrådet Th. Wohlin. T. f. fiskal: J. Nordenfalk; bitr. fiskal: E. Fristedt; notarie: E. Ljungberg.
    Hovrättsrådet frih. af Ugglas' div.: hovrättsråden frih. M. af Ugglas, ordf., och frih. A. Staël von Holstein*, v. ordf., samt assessorerna M. Wijnbladh, F. Rudewall och G. Strandell; t. f. fiskal: W. Behrman; bitr. fiskal: S. Björkholm; notarie: N. Elliot.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens div.: hovrättsråden frih. H. v. Rosen, ordf., S. Ström*, v. ordf., och J. Sjögren samt e. o. assessorerna N. Knagenhielm-Karlsson och H. Söderström; t. f. fiskal: E. Grundén; bitr. fiskal: G. Lind; notarie: C. Lundquist.

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och utval av rättsfall.

NOTISER. 221Andra huvudavdelningen.
    

Hovrättsrådet Renströms div.: hovrättsråden A. Renström, ordf., G. Olin, v. ordf., A. Johansson, assessorerna S. Nyström och O. G. Thulin* samt e. o. assessorn M. Mellbin; t. f. fiskal: B. Hagström; bitr. fiskal: F. Löwing; notarie: E. Magnusson.
    Hovrättsrådet Billmans div.: hovrättsråden J. A. Billman, ordf., H. Glimstedt, v. ordf., och H. Leijon samt assessorerna S. Afzelius* och S. Björklund; t. f. fiskal: T. Bergquist; bitr. fiskal: S. Björkholm; notarie: E. Magnusson.
    Hovrättsrådet Himmelstrands div.: hovrättsråden Hj. Himmelstrand, ordf., S. Bjurner, v. ordf., K. Lamm* samt assessorerna R. Nordenadler och O. Ekecrantz; t. f. fiskal: E. Aderlund; bitr. fiskal: E. Fristedt; notarie: E. Magnusson.

 

Extra divisionen:
    

Hovrättsråden J. H. Lemke, ordf., G. Holmberg, v. ordf., R. Lundbergh och Ph. Aastrup* samt assessorn K. Elliot; referentfiskaler: M. Lindheimer och I. Strahl; notarie: B. Sabelström.
    E. o. assessorerna H. Krumlinde och G. Quensel inneha tillfälliga förordnanden såsom adjungerade ledamöter.

 

Göta hovrätt:
    

I div.: hovrättsråden E. Kellgren, ordf., A. Lindman*, v. ordf., och B. Palmgren samt assessorerna O. Lundin och G. Engzell; referentfiskal: T. Lundqvist; t. f. fiskaler: C. Romberg och Ch. Gemzell; notarie: frih. G. Leijonhufvud.
    II div.: hovrättsråden H. Zetterberg, ordf., C. Rydin, v. ordf., B. Aurell* och H. Hellichius samt assessorn T. Fredriksson; referentfiskal: G. Olovsson: t. f. fiskaler: T. Gislander och A. Schedin; notarie: frih. G. Leijonhufvud.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, ordf., G. Fischer, v. ordf., O. Löthner*och H. Ljungholm samt assessorn F. Drangel; referentfiskal: T. Lundqvist t. f. fiskaler: K. Westholm och J. Söderström; notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden R. Lejman, ordf., A. Olsén, v. ordf., och J. Herrlin samt assessorerna H. Schneider och G. A. Bouveng*; referentfiskal: G. Olovsson; t. f. fiskaler: A. Ramfors och F. Folkard von Scherling; notarie: A. Linderholm.

 

Hovrätten över Skåne oeh Blekinge:
    

I div.: hovrättsråden T. Ljungman, ordf., och A. Strandberg, v. ordf., assessorerna G. Carlsson* och C. G. Hellquist samt e. o. assessorerna E. Anderberg och Å. Braunstein; t. f. fiskal: S. Rönnqvist; bitr. fiskal: E. Melander; notarie: E. Kock.
    II div.: hovrättsråden E. Schartau, ordf., och G. Beskow*, v. ordf., samt assessorerna H. Backman och G. Nilsson, vice häradshövd. E. Hernlund och e. o. assessorn E. Dymling; t. f. fiskal: C. Davidsson; bitr. fiskal: S. Ernberg; notarie: E. Kock.