224LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1930 avgivit yttranden över följande till detsamma remitterade lagförslag:
Jan. 7 Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 22 juni 1911 om vissa aktiebolag, som driva lånerörelse. Föredragande: hovrättsassessorn G. Eklund.

» » Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: hovrättsassessorn G. Eklund.

» 21 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 4 juni 1926 om arbetstidens begränsning. Föredragande: hovrättsassessorn O.Alsén.

» » Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 4 juni 1926 om vissa inskränkningar beträffande tiden för förläggande av bageri och konditori arbete. Föredragande: hovrättsassessorn O. Alsén.

» 24 Förslag till lag om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning. Föredragande: byråchefen G. Palm.

Febr. 5 Förslag till lag om ändring i 3 § lagen d. 27 juni 1896 om rätt till fiske m. m. Föredragande: hovrättsrådet R. Gyllenswärd.

» 17 Förslag till lag om vägrätt m. m. Föredragande: hovrättsrådet J. Alsén.

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1930 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:
    d. 12 februari: k. prop. nr 3 med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 12 och 21 §§ strafflagen (FLU3), bifallen;
    k. prop. nr 4 med förslag till lag om ändrad tydelse av 8 § 3 mom. lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister (FLU 4), bifallen;
    d. 15 februari: motion (II: 71) om upphävande av stadgandet i 50 § 2 mom. fattigvårdslagen (ALU 1), avslagen;
    motion (II: 49) ang. beredande åt de värnpliktiga av viss rätt till tjänstledighet (ALU 2), avslagen;
    motion (II: 8) ang. vissa ändringar i lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 3), avslagen;
    d. 19 februari: k. prop. nr 5 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 och 4 §§ lagen d. 6 mars 1899 om handräckning åt utländsk domstol (FLU 5), bifallen;
    k. prop. nr 6 med förslag till lag om handräckning vid svensk domstol åt vissa internationella organ (FLU 6), bifallen;
    motion (II: 47) ang. stadgande av förbud i vissa fall mot värnpliktigas skiljande från arbete eller tjänst m. m. (FLU 7), avslagen;
    motion (I: 7) ang. ändrad lydelse av 7 § i lagen om allmänna arvsfonden (FLU 8), avslagen;
    motion (I: 6) ang. ändrad lydelse av 2 § i lagen om allmänna arvsfonden (FLU 9), avslagen;
    k. prop. nr 7 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 22 juni 1911 om vissa aktiebolag, som driva lånerörelse (FLU 10), bifallen;
    motioner (I: 34 och II: 72) om visst tillägg till den s. k. ensittarlagen (ALU 4), avslagna;
    motion (II: 346) ang. lagstiftning i fråga om obligatorisk statlig moderskapshjälp (ALU 5), avslagen;
    motion (II: 344) ang. den av 1928 års riksdag begärda utredningen rörande ändringar i lagen om allmän pensionsförsäkring (ALU 6), avslagen;
    motion (II: 345) om upphävande av lagarna om kollektivavtal och om arbetsdomstol (ALU 7), avslagen;
    motion (II: 14) ang. viss ändring i fattigvårdslagens hemortsrättsbestämmelser (ALU 8), avslagen.