GUNNAR BOMGREN. Sekreta utskottet 1723—1756. En rättshistorisk undersökning. Lund 1928. Gleerup. 144 s. Kr. 4.50. Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. XII.
    Förf. betonar med styrka sitt arbetes karaktär av en "rättshistorisk" undersökning; det har gällt att klarare, än förut skett på det område han behandlar, fasthålla vid de juridiska synpunkterna och frågeställningarna. Vad han anför om önskvärdheten av en sådan behandling av våra författningshistoriska problem (s. 5 ff.) kan man med nöje underskriva. Det får icke glömmas, att de män, som i äldre tid bestämde det politiska livets gestaltning i vårt land, i allmänhet hade en mer eller mindre utpräglad juridisk inriktning och i varje fall voro benägna att i det politiska livet se en form av rättsliv, ej blott en rå intressekamp. Det är därför utan tvivel mycket som förblir oklart, om man ej i det politiska livet förmår iakttaga de av samtidens rättsuppfattning betingade rättstankarnas återverkningar. Förf. har också utan tvivel rätt i att för undersökningar av den art, han avser, en lika omfattande forskning som vid en rent historisk undersökning ej påkallas; dock kan man ifrågasätta, huruvida adelsprotokollen (den enda källsamling, förf. i större utsträckning begagnat) äro tillfyllest för att med full skärpa fixera den rådande rättsuppfattningen. Det är emellertid många spörsmål, som förf. med sin intresse-

284 LITTERATURNOTISER.väckande framställning kunnat belysa klarare än förut skett. Av värde synas mig särskilt undersökningarna om räckvidden av sekreta utskottets befogenheter och om utskottet såsom utövare av ständernas domsrätt.
 

N. H.