PER HASSELROT. Frakt och utrustning. Sthm 1929. Norstedt. 144 s. Inb. kr. 4.75.
    Dispacheur Hasselrot har fortsat sin fortjenstfulde litterære Virksomhed gennem Udgivelsen af en lille Bog om Fragt og Udrustning, et vanskeligt Emne, der paa mange Punkter tiltrænger Opdyrkning.
    Forf. begrænser sin Opgave til visse Hovedspørgsmaal, der særlig har Betydning for Havari grosse Retten og for Forsikringsretten, og dette hænger sammen med, at Bogen for Størstedelen er bygget over Tilfælde fra svensk Dispacheurpraksis. Herved gives der Adgang til et fyldigt Materiale, som ellers ikke er tilgængeligt.
    I første Kapitel behandles Fragtforskudet og særlig Spørgsmaalet om, hvorvidt et Fragtforskud er definitivt, saaledes at det ikke kan fordres tilbage, selvom Fragten iøvrigt ikke skal erlægges, fordi Godset ikke kommer frem. Sølovens Regel er, at Fragtforskud kan fordres tilbage, naar ikke andet er forbeholdt, men som Forf. nævner synes der i det praktiske Liv at være en Tendens til i Lighed med engelsk Ret at gaa ud fra den modsatte Opfattelse. Dette gælder vist særligt, hvor det drejer sig om Rutefart.
    Andet Kapitel omhandler Distancefragt, ligeledes et Emne, der ofte giver Anledning til Tvivl. Der er en gammel Tradition for, at Dispacheuren afgør Distancefragt-Spørgsmaal, naar saadanne foreligger i de Sager, han faar til Opgørelse, og fra Dispacherne kan der derfor hentes mange Bidrag til Belysning af disse Spørgsmaal.
    I tredie Kapitel behandler Forf. Begrebet Udrustning, idet han undersøger, hvad der i havari- og forsikringsteknisk Henseende falder ind herunder, og hvorledes Forsikring af Udrustning afgrænses overfor Kaskoforsikring paa den ene Side og Fragtforsikring paa den anden.
    I sidste Kapitel behandles endelig Spørgsmaal om Bruttofragt, Nettofragt, Restfragt og Delfragt saavel med Hensyn til Forsikring som til Havari grosse.
    Bogener, ligesom Forf:s Værk om York-Antwerpen Reglerne, væsentligst beregnet for Praktikere, for hvem den sikkert vil vise sig af betydelig Værdi.
 

Niels Tybjerg.

 

F. GRÖNVALL. Den nya äktenskapslagstiftningen jämte förklaringar. Helsingfors 1930. Söderström. 276 s. Kr. 9.00.
    Den 1 jan. 1930 var en betydelsefull dag i den finska familjerättens historia. Då trädde nämligen i kraft såväl den nya äktenskapslagen som den nya lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (se SvJT 1930 s. 89, 90). De jurister Finland runt, som då ställdes inför nya uppgifter, hade förvisso goda skäl att med tillfredsställelse hälsa den handledning i de nya lagverkens praktiska tillämpning, som ungefär samtidigt publicerades och som till författare har ingen mindre än de nya lagverkens främste upphovsman, ordföranden å finska lagberedningens första avdelning förvaltningsrådet F. Grönvall. Förutom lagtexterna med kortfattade förkla-

LITTERATURNOTISER. 285rande anmärkningar innehåller arbetet en systematisk översikt om ett hundratal sidor, vilken med mönstergill klarhet och vederhäftighet belyser de nya rättsreglernas principiella innebörd och vägleder vid deras tolkning. Envar, som vill orientera sig i den nya lagstiftningen, har i förvaltningsrådet Grönvalls bok ett lika lätthanterligt som tillförlitligt hjälpmedel.
    Lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur behandlas allenast i de delar, som från äktenskapsrättslig synpunkt äro av intresse. Till arbetet äro fogade sakregister samt såsom bilaga en rad följdförfattningar till äktenskapslagen.

B. E.