Kammarkollegiets meddelanden. Med fastighetsregisterkommissionens och lantmäteristyrelsens meddelanden till förebild har kammarkollegiet gått i författning om utgivandet av en skriftserie "kammarkollegiets meddelanden". Av serien hava två häften utkommit. Planen för skriftserien framgår av dessa häften. Innehållet i det första angives av dess rubrik: "Promemoria till ledning vid verkställande av utredning i indelningsärenden". Promemorian är närmast avsedd för utredningsmän i ärenden av antytt slag, d. v. s. vad man vanligen kallar inkorporeringsärenden. Det andra häftet innehåller typfall av ärenden, som inom kollegiet förekomma i större antal, samt utlåtanden av mera principiell innebörd eller bestående värde. Avsikten med offentliggörandet är att det skall verka underlättande på kollegiets arbete, dels så att framställningar, som, efter vad de återgivna ärendena utvisa, icke hava utsikt att vinna bifall, väntas komma att utebli, dels så att andra framställningar emotses skola inkomma mera tillrättalagda i de hänseenden, som kollegiet anser vara av betydelse vid avgörandet. Ett tredje häfte av liknande innehåll som häftet II väntas utkomma inom den närmaste tiden.
 

    Lov og Ret, Berlingske Tidendes varje lördagsafton återkommande juridiska sida, redigerad av Overretssagfører HENRIK SACHS, har redan tidigare omnämnts i SvJT (1929 s. 255). Denna juridiska veckotidning förtjänar att med uppmärksamhet följas även på denna sidan Sundet, då den mera levandeän som är möjligt för en tidskrift återspeglar den ständiga växlingen i de aktuella juridiska spörsmålen. Förutom kortare redaktionella notiser och uttalanden samt insända artiklar innehåller varje veckosida en mindre uppsats av namngiven författare i något aktuellt juridiskt ämne. Bland sålunda under årets första månader publicerade artiklar kunna nämnas: KonkurslovgivningensRevision och "Formodentlig skyldig" (4/1), Dagsbodsprincippet (av J. C. W. Thyrén) och Blodets Udsagn (11/1), Har man Ret til at dræbe et Medmenneske? och Dødsstraffens Genindførelse (18/1), Maskiners Salg med Ejendoms- Forbehold och Arrestdekreters Begrundelse (25/1), Juristuddannelsen i Sverige och Uafhængige Dommere (½), Ministeriel Behandling af Embedsbesættelsesager och Dødsstraffens Fallit (8/2), Ejerpant (15/2), Fallentens Ansvar, Engelske Domspræmisser, Volontører paa Retskontorer och Juristuddannelsen hos os (22/2), Nævningernes Benaadningskrav och Rettergangspolitiet (⅓), Rusen ved Rattet, Fængselsbreve och Højesteret anerkender Blodprøven (8/3), Blodtypebestemmelser i Paternitetssager (15/3), Vidnesbyrdens Skrøbelighed och Forfatterens Raaden over den offentliggjorte Bog (22/3), Skall Islands Højesteret nedlægges? (2 9/3), Regreskrav mod Laantager af Motorkøretøjer och "Kammerat Ægtefællers" Formueforhold (5/4), Den nye Straffelov (av Rigsadvokat Aug. Goll, 12/4).