Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland. Den nya, 66. årgången inledes med tvenne nekrologer, den ena, författad av O. HJ. GRANFELT, över presidenten Berndt Julius Grotenfelt, den andra av KAARLO IGNATIUS över professor Carl Torp. Av första häftets innehåll intresserar i övrigt särskilt en uppsats av W. A. PALME, vari förf., med utgångspunkt i två avgöranden ur svensk rättspraxis, undersöker frågan om straffdoms subjektiva rättskraft och för finsk rätts del ger sin anslutning åt den lära, som uttryckes i satsen »res judicata jus facit inter omnes». — I en kortare uppsats diskuterar RAGNAR HEMMER innebörden av den egendomliga metod att beräkna böter, som framträder i några stadganden i de svenska medeltidslagarna, enligt vilka ett visst bötesbelopp föreskrives för åvägabringandet av ett rättsstridigt tillstånd samt ett lika stort belopp för den handling, varigenom detta sedermera av den skyldige upphäves. — Ett visst rättshistoriskt intresse erbjuder en av ERIK

 

19 — Svensk Juristtidning 1930.

290 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.LINDH lämnad redogörelse för ett rättsfall från början av 1700-talet rörande en kvinna, som, förklädd till man, låtit lega sig till soldat i den finska armén samt dessutom även låtit viga sig vid en annan kvinna. — Av andra häftets innehåll må särskilt framhållas en längre, välskriven uppsats av CARL ERIK KNOELLINGER, vari förf. ger ett bidrag till frågan om garantiavtalets begrepp och särskilt undersöker gränsen mellan dessa avtal och borgensavtalen. Förf. hävdar, att enligt finländsk rätt ett självständigt, från borgensavtalet helt skilt garantiavtal måste erkännas, karakteriserat därav, att det i motsats till borgen — som går ut på en plikt att fullgöra en annans åliggande — innefattar »en självständig prestationsplikt med skadeståndssyfte», d. v. s. en förbindelse som grundlägger ansvarighet för ett visst resultat, vars uteblivande framkallar en skadeståndsplikt för promittenten. — Av intresse är vidare ett bidrag av O. Hj. GRANFELT, vari behandlas frågan, huruvida en konkurs, inledd i utländsk gäldenärs hemland eller eljest utomlands, kan hindra inländsk domstol att upptaga och avgöra ett mot honom väckt mål angående anspråk, som kunde bevakas i den utländska konkursen, ävensom frågan, huruvida dylik utländsk konkurs kan utgöra hinder mot vidtagandet av exekutiva åtgärder av inländsk myndighet med avseende på gäldenären tillhörig, inom landet befintlig egendom. — Slutligen må nämnas en av R. A. WREDE författad kortare redogörelse för den nya finska äktenskapslagstiftningen.

Ph. H.