Norsk retstidende. Av innehållet i h. 42 ff. av nästlidet års nu avslutade årgång må till en början nämnas en uppsats av MAGNE SCHJØDT om »Obligatoriske rettigheters stilling ved ekspropriasjon». Förf. söker där, i strid mot ett avgörande i Høiesterett, visa, att innehavaren av en fordringsrätt, vari göres intrång genom expropriation av det föremål rättigheten avser, alltid har rätt till full ersättning för den förlust han lider, i första hand av exproprianten, i andra hand av ägaren. — I övrigt märkas bl. a. två uppsatser av PER AUGDAHL. I den ena behandlas i norsk rätt givna stadganden om underpant i lösöre på grund av s. k. forlagspant, och förf. söker i strid mot en tidigare i rättspraxis framkommen åsikt visa, att dessa stadganden medföra en för förläggaren ur juridisk synpunkt fullt betryggande säkerhetsrätt. I den andra uppsatsen har förf. tagit till sin uppgift att uppdraga gränsen mellan aktiebolag och de s. k. andelslag, vilka, vid sidan av de i aktiebolagslagen reglerade bolagen, i Norge — särskilt i samband med den där blomstrande silverrävsaveln framträtt som en helt oreglerad art av bolag med begränsad ansvarighet.

Ph. H.

 

    Statsvetenskaplig tidskrift. Årets första häfte upptages huvudsakligen av en uppsats av docenten H. SUNDBERG: »Kungl. Maj:t och kommunalförvaltningen». Förf., vilken torde få anses som en av våra mest framstående forskare på kommunalrättens område, lämnar här en intresseväckande framställning av möjligheterna för statsmakterna — eller rättare K. M:t — att använda de bestående kommunala organisationerna i förvaltningens tjänst. Framställningen stöder sig till stor del på den praxis som utbildade sig under krigstiden. Med rätta framhålles dock, att denna ej får anses innebära ett slutgiltigt reglerande av hithörande problem, då den uppstått under synnerligen exceptionella förhållanden.

G. B.