Äger författare förbjuda utlåning av bok? Danska Højesteret har genom dom d. 13 mars 1930 uttalat sig i denna fråga. Författaren Peter Freuchen utgav 1929 på Steen Hasselbalchs förlag en bok med titeln »Nordkaper». Han lät förse boken med ett tryckt förbud bl. a. mot att lånebibliotek utlånade boken utan tillstånd av författaren. Bokhandlaren Hassing, som hade inköpt ett exemplar av boken direkt från förlaget och vid köpet kände till det i boken meddelade förbudet, uttalade i en intervju i tidningen Politiken d. 24 nov. 1929, att han i trots av förbudet ämnade låna ut boken i ett av honom innehaft lånebibliotek i Köpenhamn. På begäran av bokens författare och förläggare meddelade Köpenhamns Byrets Fogedkontor I följande dag förbud mot utlåning av boken i Hassings lånebibliotek. I samband därmed förmälde Hassing, att han redan lånat ut boken.
    Författaren Freuchen instämde därefter på egna och förlagets vägnar Hassing till Østre Landsret med yrkande, att Hassing måtte förklaras icke äga rätt att mot det i boken givna förbudet utlåna boken i sitt lånebibliotek samt att det av Fogedkontoret meddelade förbudet måtte förklaras skola stå fast. Freuchen anförde bl. a., att om en köpare köpt en bok, innehållande förbud mot ut-

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 299låning, med vetskap om förbudet, hade han iklätt sig en förpliktelse att icke låna ut boken. När författarrätten vore förkroppsligad i ett bestämt föremål, en publicerad bok, skulle den följa allmänna civilrättsliga regler. Köparen av boken hade att respektera det i boken uttalade förbudet, likaså väl som en köpare av vanliga handelsvaror hade att respektera de förbehåll säljaren vid köpet uppställt.
    Hassing svarade, att ett förbud mot utlåning vore okänt för författarlagen. Genom denna lag hade — samtidigt som författaren tillerkänts en på visst sätt beskaffad ensamrätt till sitt verk — jämväl åt allmänheten tillförsäkrats rätt att taga del av verket, sedan detsamma publicerats. Utan stöd av lag kunde författaren ej inskränka denna allmänhetens rätt.
    Østre Landsret biföll Freuchens talan och Højesteret fastställde dess dom. Højesteret anförde:
    »Det er nu vel rigtigt, at Lovgiveren af Hensyn til Almenheden har gjort forskellige Indskrænkninger i den Eneret til at offenliggøre sit Skrift, som iøvrigt efter Forfatterlovens § 1 tilkommer Forfatteren, og det er en Selvfølge, at Forfatteren ikke ved et Forbud kan udelukke den begrænsede Benyttelse af hans Værk, som Loven netop har villet sikre Offenligheden, medmindre Loven i det enkelte Tilfælde hjemler et saadant Forbud, jfr f. Eks. Forfatterlovens § 14 d. Men herom drejer det sig ikke i det foreliggende Tilfælde. Loven giver ingen præceptive Regler om Forhandling, Udlaan eller Udleje af et lovligt offenliggjort Skrift; der er ikke med Hensyn hertil givet Forfatteren særlige Rettigheder, men der er ej heller paalagt ham særlige Indskrænkninger. Saadanne særlige Indskrænkninger findes heller ikke at kunne udledes af Lovgivningens Grundsætninger eller Sagens Natur, og det kan derfor ikke antages, at der i saa Henseende gælder andre Regler end for Varer i Almindelighed. Navnlig kan det heller ikke siges, at Publikum, naar et Værk først er offenliggjort, efter dansk Ret skulde have et retsligt Krav paa faktisk at kunne komme i Besiddelse af Eksemplarer af Værket ved Leje eller Laan. Ikke blot er Forfatteren frit stillet med Hensyn til det Antal Eksemplarer, hvori han vil lade Værket udkomme i Handlen, men det staar ham ogsaa, saalænge Forfatterretten bestaar, ganske frit, om han vil lade det udkomme i nyt Oplag, naar det er udsolgt, saaledes at det meget vel kan tænkes, at Publikum faktisk er udelukket fra Adgang til et offenliggjort Skrift. Men hertil kommer, at Formaalet med det heromhandlede Forbud jo aldeles ikke er at hindre, at Publikum faar Adgang til at læse Bogen, men alene er at sikre Forfatteren et økonomisk Vederlag, naar Værket udbydes til Udlaan til en større Kreds. Forfatteren kan efter den gældende Lovgivning frit træffe Aftale med sin Forlægger med Hensyn til den nærmere Maade, hvorpaa hans Værk skal forhandles, og for saa vidt man ved Salg af en Vare med Retsvirkning kan forbyde Køberen at udlaane eller udleje den til andre, maa dette ogsaa antages at kunne ske med Hensyn til et lovligt offenliggjort Skrift. Det synes nu at matte følge af almindelige Retsgrundsætninger, at en Køber, der erhverver en Genstand, med Hensyn til hvilken det af Sælgeren er tilkendegivet ham, at den ikke maa udlaanes eller udlejes, maa være pligtig at respektere Forbudet, naar dette tjener et Formaal, der har Krav paa Retsbeskyttelse. At nu Sagsøgeren kan have en berettiget Interesse i, at den af ham udgivne Bog 'Nordkaper' ikke kommer til Udlaan i Sagsøgtes Lejebibliotek, uden at der herfor

300 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.ydes ham et særligt Vederlag, synes ikke at kunne benægtes, idet Bogens Salg kan tænkes at blive skadet ved saadant Udlaan, og Sagsøgte, der som foran nævnt var vidende om Forbudet, da han købte Bogen, findes derfor at have handlet retsstridigt ved paa Trods af Forbudet at have udlaant Bogen, og det nedlagte Fogedforbud har derfor været beretiget. Sagsøgerens Paastand vil herefter være at tage til Folge.»