MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 301    Juristkongresser i Tjeckoslovakien. Den tredje tjeckoslovakiska juristkongressen kommer att hållas i Bratislawa d. 11—14 okt. 1930. Bland de ämnen, som skola behandlas, må nämnas: Efter vilka principer bör aktierätten regleras? Författarskydd på radiorättens område med hänsyn till art. 11 i Romkonferensens beslut 1918. I vilka avseenden är en reform av juryn önskvärd? — Den tionde internationella straffrätts- och penitentiärkongressen äger rum i Prag i slutet av augusti d. å. med början den 25.

 

    Baltisk lagstiftning. I de baltiska staterna pågår ett ivrigt lagstiftningsarbete. Bland de många nya lagar, som Estland år 1928 erhöll, må främst nämnas en ny strafflag. Vid lagens behandling i parlamentet inträffade en ganska enastående episod. Vid tredje läsningen antogs av en tillfällig pluralitet ett socialistiskt tilläggsförslag om straffrihet för fosterfördrivning under de tre första månaderna av havandeskapet. Till följd härav röstade vid den slutliga omröstningen om nionde huvudavdelningen i lagen angående »Verbrechen gegen die Volksgesundheit» högerpartierna mot hela avdelningen med resultat, att denna med knapp röstövervikt avlägsnades ur lagen. Denna lucka måste därför ånyo utfyllas. — Den svenska tändstickstrustens monopolförvärv har medfört en lag om tillverkning och försäljning av tändstickor. — Metersystemet har införts från den 1 januari 1929. — En lag har antagits om dödförklaring av dem, som deltagit i krig och blivit borta. Dödförklaring kan ske tio år efter sista underrättelsen. Som dödsdag anses dagen för rättens beslut. — Hedersdomstolar hava inrättats för att bilägga hederstvister mellan officerare och vidtaga åtgärder mot officerare eller medlemmar av skyddskåren, vilkas uppförande »dem Begriff eines Ehrenmannes oder den Pflichten eines Führers dem öffentlichen Leben gegenüber nicht entspricht».
    Bland Lettlands nya lagar år 1928 märkas en lag om »Soziale Fürsorge», ändringar i civilprocess- och i handelsprocessordningen, samt åtskilliga författningar rörande agrarfrågan. När det fakultativa civiläktenskapet 1921 infördes, förbehölls lysningsförfarandet städse åt de borgerliga myndigheterna (Standesamt). Häri har nu ändring skett, i det att beträffande flertalet konfessioner lysning också kan ske genom försorg av präst tillhörande vederbörande konfession. Nya och för hela Lettland gemensamma bestämmelser om utomäktenskapliga barns rättsställning ha givits. Sådana barn äro ovillkorligen underhållsberättigade intill fyllda femton år. Fader, som fullgör sin underhållsplikt, har en rätt till kontroll över barnets underhåll och uppfostran; tvister i dessa delar avgöras av Waisengericht.

 

    Ny sjölag i Sovjet-Ryssland. D. 17 okt. 1929 har för Sovjetunionen utfärdats en sjölag, vilken innehåller fjorton kapitel och kodifierar de förut i en rad olika dekret upptagna stadgandena i ämnet. För första gången i den sovjet-ryska lagstiftningen givas mera ingående internationellt privaträttsliga bestämmelser. Dessa inskränka sig emellertid till att angiva de kollisionsfall, i vilka den nya lagen skall tillämpas. I övrigt stadgas blott, att tillämpning av utländsk lag är medgiven; något tvång att använda sådan lag finnes ej.