Femtonde nordiska juristmötet. Den 27 och 28 april 1930 sammanträdde i Stockholm delegerade för de nordiska juristmötenas danska, finska, norska och svenska lokalstyrelser för att överlägga om vissa frågor rörande det femtonde nordiska juristmötet, som efter inbjudan av mötenas svenska sektion skall hållas i Stockholm den 27—29 augusti 1931. Delegerade voro från Danmark: Prof. H. Munch-Petersen och Nationalbankdirektør F. Schrøder; från Finland: f. d. justitierådet prof. O. Hj. Granfelt och prof. L. Cederberg; från Norge: prof. F. Stang, höiesterettsjustitiarius H. Scheel och höiesterettsdommer E. Alten, samt från Sverige: f. d. justitierådet B. Ekeberg, advokaten T. Forssner och presidenten K. Schlyter. De delegerade enades om följande förhandlingsämnen:

 

    Plenarämnen:

1. Partsförhör i tvistemål.

2. Stats och kommuns ansvar för sina tjänstemäns handlingar.

 

    Sektionsämnen:

1. Minoritetsskydd i aktiebolag.

2. Bojkott från rättslig synpunkt.

3. Bör det danska inskrivningsväsendet efterliknas i de övriga nordiska länderna?

4. Rättsliga tvångsmedel mot staten eller mot kommun.

 

    Enligt beslut å det nordiska juristmötet i Köpenhamn 1928 skulle styrelsen taga i övervägande, om och i vilken omfattning tillfälle kunde lämnas mötets medlemmar att under nästa möte hålla föredrag i juridiska ämnen. I anledning härav beslöto delegerade att genom kungörelser i den juridiska fackpressen anmoda till juristmötena anslutna jurister, som önskade vid det instundande mötet hålla sådant föredrag, att före innevarande års utgång därom göra anmälan till lokalstyrelsen i sitt land, med uppgift om ämne för föredraget. Envar, som gjort sådan anmälan, skulle sedermera före den 1 mars 1931 erhålla besked, huruvida plats för det anmälda föredraget kunde beredas på mötets program. Den svenska styrelsens adress är: Rosenbad 2 IV, Stockholm.

 

    Den nordiska sjölagstiftningen. I denna tidskrift 1929 s. 590 har erinrats om 1924 års fraktavtalslagstiftningsutkast samt om de ändringar i och tillägg till detsamma, som med hänsyn till eventuell anslutning av de nordiska länderna till den i Bryssel d. 25 aug. 1924 avslutade konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om konossement (de s. k. Haagreglerna) vidtogos vid konferens i Köpenhamn d. 20 aug. — d. 2 sept. 1929. I sammanhang därmed framhölls, att man i samtliga nordiska länder hade för avsikt att snarast möjligt och innan i utkastet berörda ämnen slutbehandlades inhämta yttranden däröver av myndigheter och sammanslutningar, vilkas intressen närmast beröras av den ifrågasatta lagstiftningen. Det antyddes ock, att då motiv till utkastet ännu ej förelåge utarbetade, till under-

NOTISER. 303lättande av granskningen i varje fall till den svenska lagtexten torde komma att fogas ett antal förklarande anmärkningar.
    D. 18 okt. 1929 förordnades hovrättsrådet Hugo Wikander att i egenskap av sakkunnig inom justitiedepartementet utarbeta för remiss av nämnda utkast till sjöfarts- och andra organisationer erforderliga förklarande anmärkningar. Efter det utkast till sådana anmärkningar. utarbetats, delgavs det bland andra vissa personer, som på ett tidigare eller senare stadium tagit en mera huvudsaklig del i lagstiftningsarbetet på befraktningsavtalets område — nämligen lagavdelningschefen J. Alsén, häradshövdingen A. Bagge, professorn A. Ernberg och dispaschören P. Hasselrot. Sedan därefter det slutliga avfattandet ägt rum, avlämnades av Wikander d. 16 april 1930 betänkande, innefattande dels lagtexten till fraktavtalslagstiftningsutkastet och förklarande anmärkningar därtill, dels danska, finska och norska parallelltexter, dels konossementskonventionen jämte översättning, dels ock som bilaga kommerskollegii utlåtande d. 15 okt. 1927 över riksdagens skrivelse d. 15 mars 1927 med anhållan, att K. M:t ville låta verkställa utredning, huruvida och på vilket sätt ändring rörande sjölagens bestämmelser om ersättning för överliggetid borde åvägabringas. En redogörelse för några av de viktigare nyheterna i det ämne, som betänkandet avser, lämnas i denna tidskrift innevarande årgång s. 225 ff.

H. W.