Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1930, elfte årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av presidenten frih. E. Marks von Würtemberg. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se SvJT 1920 s. 117):

 

"Revisionsberättelse.
 

    Undertecknade, av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1929, få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.

NOTISER. 305    Räkenskaperna utvisa:

Ingående balans:

Debet. Kredit. Jan. 1 Jan. 1Grundfondens konto Kr. 72,206: 01 Obligationer Kr. 72,719: 80Dispositionsfonden Kr. 3,236: 16 Å kapitalräkning innestående Kr. 2,722: 37Kr. 75,442: 17 Kr. 75,442: 17

Utgifter och inkomster:

Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Omkostnader Kr. 45: 90 Räntor Kr. 3,886: 50Grundfonden gottgjord Kr. 768: 12Dispositionsfonden gottgjord Kr. 3,072: 48Kr. 3,886: 50 Kr. 3,886: 50

Utgående balans:

Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Obligationer Kr. 72,719: 80 Grundfondens konto Kr. 73,127: 48Å kapitalräkning innestående Kr. 6,716: 32 Dispositionsfondens konto Kr. 6,308: 64Kr. 79,436: 12 Kr. 79,436: 12
    Grundfonden har ökats med, utöver här angivna belopp kr. 768: 12, jämväl kr. 153: 35, som influtit för försålda exemplar av 'Juriststämmans förhandlingar'.
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Bland desamma finnas nom. 12,000 kr. Stockholms Hypotekskassas 3½ % obligationer av år 1886, inköpta för kronor 7,380: —, vilka nu på grund av timade händelser torde vara värdelösa. Övriga obligationer äro emellertid inköpta och i räkenskaperna upptagna till så låga värden, att skillnaden mellan inköps- resp. bokföringsvärden och nuvarande försäljningsvärden väl täcker en eventuell förlust å de förstnämnda.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1929 med tacksamhet bör godkännas.
    Stockholm den 7 mars 1930.

C. Ludv. Hasselgren. Gust. Åkerlindh."